ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

化油器

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -化油器-, *化油器*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化油器[huà yóu qì, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] carburetor, #66,150 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- do you see a carburetor, for instance?[CN] -例如,你看到化油器了吗? Angel Face (1953)
The jets would clog up in the carburettors.[CN] 化油器里的喷口会堵塞住 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
The carburetor's dead, the water...[CN] 化油器的死,水... 40 Carats (1973)
Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.[CN] 4.3公升,30匹马力 6汽缸引擎 配备史洛姆伯格公司 制造的下拖式化油器 Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We lost the column.[CN] 你凑巧在口袋里 有个新化油器吗? Battle of the Bulge (1965)
And you said you souped up the carburettor[CN] 你说化油器给水浸湿了 The Second Wife (1998)
Right here, dual Solex carbs.[CN] 双节能化油器 James Dean (2001)
Somebody woke up on the wrong side of the carburetor this morning.[CN] 有人醒了 在错误的一边 化油器今天上午。 Disturbing Behavior (1998)
They wanna take out the manifold and the carburetors... in order to put in a fuel injection system now?[CN] 他们要把化油器拆掉... 换喷射系统 Rain Man (1988)
Debbie, the poor guy burned himself up trying to pour gas in a carburetor.[CN] 哪个可怜的家伙把汽油 倒在化油器里想把自己烧死 More American Graffiti (1979)
Just straight in-line six, triple Weber carburetors...[CN] 用同轴引擎、韦伯化油器 Gone in 60 Seconds (2000)
- It's a carburetor.[CN] - 这是化油器 - 化油器? - It's a carburetor. Viva Las Vegas (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top