ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾结

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾结-, *勾结*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾结[gōu jié, ㄍㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] to collude with; to collaborate with; to gang up with, #11,456 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you're in with Sanko on their plan to wipe us out![CN] 你也勾结了三户 要消灭我们! Youth of the Beast (1963)
- She's in league with the devil.[CN] -她和魔鬼勾结 Viy (1967)
You were connected with him in some way, weren't you?[CN] 你以某种方式与他勾结 对不对? The Love Factor (1969)
Is how you are connected with him?[CN] 你怎么跟他勾结上的? The Love Factor (1969)
But lwabuchi and this Minami here plotted to rob me,[CN] 可是阿南与岩渊勾结用刀威胁白丝 Taki no shiraito (1933)
Vasela, Pavlik and Feigl, already convicted for their dealings with Field ."[CN] '瓦塞拉,帕维柯和菲戈勾结过" '他们都因勾结菲尔德而定罪了" The Confession (1970)
Zavodsky says he knew of your American activities, but remained silent because you knew of his Gestapo connections.[CN] 扎沃斯基说 他早就知道你跟美国人勾结 但他保持沉默 因为你知道他跟盖世太保有关联 The Confession (1970)
There must be some connection.[CN] 一定有勾结 The Love Factor (1969)
There's something... something unclean, like being in league with the... that's it.[CN] 有些问题... 还不明不白 就好像自己勾结了... Still Valley (1961)
Connected with who?[CN] 跟谁勾结? The Love Factor (1969)
"I believe you are in league with the butcher."[CN] 我认为你与刽子手勾结 Breakfast at Tiffany's (1961)
Jethrow Keane, hast thou consorted with the witch Elizabeth Selwyn?[CN] 杰斯罗·基恩 Jethrow Keane, 你与女巫伊丽莎白·塞尔文勾结吗? hast thou consorted with the witch Elizabeth Selwyn? The City of the Dead (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top