ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾画

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾画-, *勾画*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾画[gōu huà, ㄍㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] blueprinted, #29,297 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're not making profiler either![CN] 你也不会成为罪犯勾画者,莎拉 Mindhunters (2004)
He's not gonna let me make profiler.[CN] 正是它使我成为不了一名罪犯勾画 Mindhunters (2004)
For those few music lovers who have never attended one of his concerts here are some news photos tracing his meteoric rise.[CN] 因为音乐爱好者没几个没听过他的演唱会 这些新闻照片勾画了他的一举成名 Bye Bye Birdie (1963)
Because I can draw the future.[CN] 因为我会勾画未来 Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
So, why don't we take something from that about the family... and try and, sort of... do a sketch of early childhood, maybe.[CN] 那么,为什么我们不从家庭生活中 选取一些题材... 然后,尝试一种,一种... 比如勾画一下童年时代 The Mother (2003)
I celebrate your beauty... holding the leash of blood so that it might leap out... and trace your outline... where you lie down in my ode as in a land of forests, or in a surf:[CN] 我赞美你的美丽 束着血红的带子来引人注目 勾画出你的轮廓... The Postman (Il Postino) (1994)
The good thing about not having one, mother, is that you can imagine her as you want.[CN] 没有母亲的好处是... 你可以用自己的方式来想像她勾画 Gasoline (2001)
He's a resident profiler.[CN] 他做为一个常驻的罪犯勾画 Mindhunters (2004)
How many times has a profiler been in a kill or capture situation... since 1982?[CN] 不过自从1982年以来,准确的说有多少次 罪犯勾画者成为真正的杀手抓捕者的情形 Mindhunters (2004)
About that eagle, which part of my body is used?[CN] 那只老鹰是用我身体的 哪个部分勾画的? Flirting Scholar (1993)
- He says I'm unfocused... and not capable ofthe psychological co~mmitment necessary for profiling work.[CN] 他说我精神不够集中 这就是说我从心理上 不能完成必要的罪犯勾画工作 Mindhunters (2004)
I'm not making profiler. I was alone in his office.[CN] 我不会去做罪犯勾画 Mindhunters (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top