ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥掉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥掉-, *剥掉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥掉[bō diào, ㄅㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] pare [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seems he's done that for a while.[CN] 似乎已剥掉很久了 Se7en (1995)
And if he'd had his way why, this scalp of mine would be long gone and there'd be a balder man standing before you today.[CN] 如果他把我击倒 我的头皮就会被剥掉 今天你们看到的就会是个秃头佬 The Last Samurai (2003)
A tangerine that peels in a minute?[CN] 一分钟就把柑皮剥掉 Sweet Smell of Success (1957)
We'd be scalped in half an hour.[CN] 不过半小时我们的头皮就会被剥掉 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Don't worry, we'll knock him out.[CN] 阿积,不用担心, 我们会剥掉 The Fabulous Baker Boys (1989)
Get his clothes off![CN] 剥掉他的衣服! Final Exam (1981)
Gray, with tentacles that she used to rip...[CN] 她的手会伸出触角来剥掉... ... Men in Black II (2002)
His skin off.[CN] 她用来剥掉他的皮肤 Men in Black II (2002)
Arab women... stripped them of their tunics and their swords and lances.[CN] 阿拉伯妇女剥掉他们的军服,刀剑与长矛 Patton (1970)
5 is my guess, maybe more.[CN] 至少有五只牙齿要剥掉 The Fabulous Baker Boys (1989)
Takes the broads clothes off, pumps five rounds into her.[CN] 他剥掉这女人的衣服 连开五枪 52 Pick-Up (1986)
-We strip it down.[CN] -把壳剥掉就成了 The Gods Must Be Crazy (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top