ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥削

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥削-, *剥削*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥削[bō xuē, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ, / ] to exploit; exploitation, #11,750 [Add to Longdo]
剥削[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] exploiter (of labor), #57,810 [Add to Longdo]
剥削[bèi bō xuē zhě, ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] person suffering exploitation; the workers in Marxist theory [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about Mugatu's exploitation of Malaysian sweatshop workers?[CN] 莫剥削马来西亚廉价劳工又如何 Zoolander (2001)
Exploits them?[CN] 剥削她们? Round About Midnight (1999)
Are we strip mining?[CN] 剥削矿工? 没有! Antitrust (2001)
Isn't it true you want the Prime Minister out of power so you can exploit Malaysian labor?[CN] 你是否真的想总理下台... 让你可以剥削马来西亚的工人? Zoolander (2001)
Friends, you are being exploited.[CN] 朋友,你们在被剥削. Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
"Hound them, impoverish them, exploit them, imprison them...[CN] "追捕他们,榨干他们 剥削他们,囚禁他们" Conspiracy (2001)
It's just asking people to help me schlep this stuff is a cheap... and exploitative way of making new friends.[CN] 但这是我通过剥削别人劳动 而设法接近认识 新朋友的伎俩 The Haunting (1999)
It may seem like you're using your position to exploit her.[CN] 看来象是你利用权位去剥削 Forbidden Sins (1999)
I can't believe this. You're ripping us off. This is bullshit.[CN] 我真不敢相信,你在剥削我们 太扯了 Full Leather Jacket (2000)
- He exploded people.[CN] - 他剥削工人 The Bench (2000)
It's a rip off. It takes a long time to move up.[CN] 真剥削,熬好久才能爬上去 City of God (2002)
Mugatu has been accused of exploiting cheap Malaysian workers to make most of the garment industry's clothes.[CN] 莫泽高被告剥削马来西亚工人... 制造成衣业大部分的衣服 Zoolander (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top