ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出轨

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出轨-, *出轨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出轨[chū guǐ, ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ, / ] a derailment (railway accident); to leave the rails; fig. to overstep bounds, #15,993 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chlorine gas from a derailed train killed this herd of deer.[CN] 出轨列车放出的氯气杀死了这一个鹿群 Aftermath: Population Zero (2008)
You might not be acting on it, but you're fantasizing.[CN] 你行动上没有出轨 可你精神上已经出轨 Couples Retreat (2009)
Is the highlight reel considered cheating?[CN] 性幻想就代表着出轨吗? Couples Retreat (2009)
- We're not cheating.[CN] - 我们没出轨 Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It killed three of them.[CN] 他杀死出轨杀死3人 Death Race (2008)
He's killed four men off the track.[CN] 他出轨杀死4人 Death Race (2008)
If I discover there's a mutiny afoot, I'm gonna shave off your little project.[CN] 如果我发现你有一点出轨的迹象 我也会把你的小工程给刮掉 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)
I think you're cheating on some level.[CN] 在某种程度上说,你已经出轨 Couples Retreat (2009)
Nobody knows how many off.[CN] 没人知道他出轨杀死多少人 Death Race (2008)
He's killed six men off the track, another 12 on it.[CN] 他出轨杀死6人 在轨12人 Death Race (2008)
Stay tuned for the... shocking derails.[CN] 敬请期待下面... 惊人的出轨 (derail出轨与detail细节音近) I Heart NJ (2008)
I can tell the difference.[CN] 实质上出轨的区别了? Couples Retreat (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top