ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

共同研究

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -共同研究-, *共同研究*
Japanese-English: EDICT Dictionary
共同研究[きょうどうけんきゅう, kyoudoukenkyuu] (n) collaborative research [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a former colleague of mine.[JA] 共同研究者だった The Same Old Story (2008)
Imagine! Jointly developed![CN] 共同研究出来的 CJ7 (2008)
So, let me get this right.[CN] 还是我搞错了,是你们共同研究成果? Erupting in Murder (2017)
We've been corresponding for years about our mutual interest in gravitational wave signatures of inflatons in the early universe.[CN] 我们为了共同研究爱好 联系已久 研究早期宇宙膨胀时的重力波特征 The Plimpton Stimulation (2010)
We'll get a girl and share the work, like here.[CN] 我想我会保留继续共同研究 来到了妓院 Artemisia (1997)
I couldn't pass up the opportunity to work with you on your tremendously exciting and not yet conclusively disproved hypothesis.[CN] 但我就是不愿错过这个大好机会 与您共同研究这个令人极度兴奋 又没完全被驳倒的假设 The Pirate Solution (2009)
Two mathematicians, both collaborating on the same infamous problem, both killed within an hour of each other by the same shooter.[JA] 2人の数学者は 難問で有名な問題を共同研究し 同じ犯人によって 2人とも1時間以内に殺された Solve for X (2013)
Harrison Wells' work in quantum theory is light-years ahead of anything they're doing at CERN.[JA] 量子力学の権威、ハリソン・ウェルズが手・ けた、 CERN(セルン: 欧州原子核共同研究所)よりも何光年も進んだ理論で・・・ Pilot (2014)
"In 1984 Jun'ichi Nishiwaki and his team..."[CN] 1984年,西胁纯一与共同研究小组 WXIII: Patlabor the Movie 3 (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top