ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

克拉斯诺亚尔斯克

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -克拉斯诺亚尔斯克-, *克拉斯诺亚尔斯克*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克拉斯诺亚尔斯克[Kè lā sī nuò yà ěr sī kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Krasnoyarsk, #174,116 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So no one can find us.[CN] {\pos(328,246.668)}克拉斯诺亚尔斯克 谁也找不到我们的踪迹 Six Degrees of Celebration (2010)
Pasha's uncle, the police captain Sinitsyn, caught someone else... for something else.[CN] {\pos(324.5,246.667)}克拉斯诺亚尔斯克 Six Degrees of Celebration (2010)
The taxi driver from Krasnoyarsk.[CN] 原来是克拉斯诺亚尔斯克的出租车司机啊 Yolki 2 (2011)
From Krasnoyarsk.[CN] 克拉斯诺亚尔斯克来的 你还记得吗 Yolki 2 (2011)
But the taxi cab driver Pasha from Krasnoyarsk had nothing to hope for.[CN] {\pos(352.5,248.667)}雅库茨克 另一边 {\pos(326.5,62)}克拉斯诺亚尔斯克 Six Degrees of Celebration (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top