ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你第一次遇见我时我只蕓歉鲎砸晕堑募一

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你第一次遇见我时我只蕓歉鲎砸晕堑募一-, *你第一次遇见我时我只蕓歉鲎砸晕堑募一*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you first met me, I was a little wise guy with a big mouth.[CN] 你第一次遇见我时我只蕓歉鲎砸晕堑募一? 满嘴大话 Revolutionary Road (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

第一次 遇见 我时

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
第一次
 • (だいいちじ) (n) the first ...; primary [EDICT]
 • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Simplified]
 • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Traditional]
遇见
 • (yù jiàn, ㄩˋ ㄐㄧㄢˋ) meet [CE-DICT-Simplified]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (zhǐ, ㄓˇ) only; merely; just; but [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ, ㄓˇ) but; only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī, ) classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ, ㄓˇ) only; merely; just; but [CE-DICT-Traditional]
 • (yún, ㄩㄣˊ) variant of 芸; common rue (Ruta graveolens), an evergreen aromatic bush of the citrus family [CE-DICT-Simplified]
 • (yún, ㄩㄣˊ) variant of 芸; common rue (Ruta graveolens), an evergreen aromatic bush of the citrus family [CE-DICT-Traditional]
 • (qiàn, ㄑㄧㄢˋ) apologize; deficient; to regret [CE-DICT-Simplified]
 • (qiàn, ㄑㄧㄢˋ) apologize; deficient; to regret [CE-DICT-Traditional]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) king crab [CE-DICT-Simplified]
 • (zá, ㄗㄚˊ) smash; smashed; to fail; to get it wrong [CE-DICT-Simplified]
 • (zá, ㄗㄚˊ) smash; smashed; to fail; to get it wrong [CE-DICT-Traditional]
 • (yūn, ㄩㄣ) confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out [CE-DICT-Simplified]
 • (yùn, ㄩㄣˋ) dizzy; halo; ring around moon or sun [CE-DICT-Simplified]
 • (qiàn, ㄑㄧㄢˋ) moat around a city [CE-DICT-Simplified]
 • (mù, ㄇㄨˋ) canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise [CE-DICT-Simplified]
 • (mù, ㄇㄨˋ) canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise [CE-DICT-Traditional]
 • (いち(P);ひと) (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [EDICT]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT-Simplified]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top