ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你現在有特殊目的 而這些機敏的獵狗,嗅得出異樣

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你現在有特殊目的 而這些機敏的獵狗,嗅得出異樣-, *你現在有特殊目的 而這些機敏的獵狗,嗅得出異樣*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You try to be something you're not, their bloodhounds will smell it right away.[CN] 你現在有特殊目的 而這些機敏的獵狗,嗅得出異樣 Snitch (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

你現 () (zài) (yǒu)特殊 (tè shū)目的 (mù dì) (ér)這些 (zhè xiē)機敏 (jī mǐn) (de)獵狗 (liè gǒu), (xiù)得出 (dé chū)異樣 (yì yàng)

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
特殊
 • (とくしゅ) (adj-na,n,adj-no) special; unique; (P) [EDICT]
 • (tè shū, ㄊㄜˋ ㄕㄨ) special; particular; unusual; extraordinary [CE-DICT-Simplified]
 • (tè shū, ㄊㄜˋ ㄕㄨ) special; particular; unusual; extraordinary [CE-DICT-Traditional]
目的
 • (もくてき) (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) [EDICT]
 • (mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ) purpose; aim; goal; target; objective [CE-DICT-Simplified]
 • (mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ) purpose; aim; goal; target; objective [CE-DICT-Traditional]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
這些
 • (zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ) these [CE-DICT-Traditional]
機敏
 • (きびん) (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [EDICT]
 • (jī mǐn, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ) agility [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
獵狗
 • (liè gǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄡˇ) hunting dog [CE-DICT-Traditional]
 • (xiù, ㄒㄧㄡˋ) sense of smell [CE-DICT-Simplified]
 • (xiù, ㄒㄧㄡˋ) sense of smell [CE-DICT-Traditional]
得出
 • (dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ) obtain (results); arrive at (a conclusion) [CE-DICT-Simplified]
 • (dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ) obtain (results); arrive at (a conclusion) [CE-DICT-Traditional]
異樣
 • (yì yàng, ㄧˋ ㄧㄤˋ) difference; peculiar [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top