ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

伴奏

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伴奏-, *伴奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴奏[bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ, ] to accompany (musically), #16,739 [Add to Longdo]
伴奏合唱[wú bàn zòu hé chàng, ˊ ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] a cappella (music) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伴奏[ばんそう, bansou] (n,vs) (musical) accompaniment; (P) [Add to Longdo]
伴奏[ばんそうしゃ, bansousha] (n) accompanist [Add to Longdo]
伴奏[ばんそうぶ, bansoubu] (n) accompaniment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Jim accompanied her on the piano.ジムは彼女の歌のピアノ伴奏をした。
I want to sing to his piano accompaniment.私は彼のピアノ伴奏で歌いたい。
His wife accompanied him on the piano.彼の妻がピアノで彼の伴奏をした。
He sang to guitar accompaniment.彼はギターの伴奏で歌った。
She will accompany me on the piano.彼女がピアノで伴奏してくれます。
She played the piano accompaniment for a violin solo.彼女はピアノでバイオリン独奏の伴奏をした。
She accompanied the singer on the piano.彼女はピアノで歌手の伴奏をした。
She accompanied me on the piano.彼女は私にピアノの伴奏をしてくれた。
I accompanied her on the piano.僕は彼女の歌のピアノ伴奏をした。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wonderful accompaniment, as usual.[JA] いつもながら 素晴らしい伴奏 Sharp Teeth (2014)
Don't worry. I'll make this catgut meow.[JA] 心配するな 伴奏は任せとけ Breaking Away (1979)
We're all born accompanists.[CN] 我们都是天生的伴奏 Lifeboat (1944)
They went along with the sound of a tinny piano playing in the parlor downstairs.[CN] 都由细小的钢琴叮叮声伴奏 就在楼下的大厅弹奏 Casablanca (1942)
Okay? Okay! For your Bandura, Visator, and Mr. Uefs foundation of life[JA] そっちは伴奏器と 識別器と彼の首飾りを Kin-dza-dza! (1986)
You sing it over again, and I'll do Humoresque with it.[CN] 你再唱一遍我来伴奏 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- With a mandolin?[CN] 一用曼托林伴奏 The Palm Beach Story (1942)
Give your Bandura here...[JA] 伴奏器を貸せ Kin-dza-dza! (1986)
Ritt, you're a born accompanist.[CN] 瑞特 你是个天生的伴奏 Lifeboat (1944)
You're a born accompanist.[CN] 你是个很好的伴奏 Lifeboat (1944)
The next choral competition I will be responsible for accompaniment[JA] (わかな)今度の合唱祭でね 伴奏 わかながやるの Nankyoku ryôrinin (2009)
" But if one wants to join me " " Down there, from the Hall "[CN] 要是这儿下面有谁想为我伴奏 The Blue Angel (1930)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top