ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

传播

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -传播-, *传播*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传播[chuán bō, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, / ] to disseminate; to propagate; to spread, #2,831 [Add to Longdo]
大众传播[dà zhòng chuán bō, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, / ] mass communication, #51,250 [Add to Longdo]
传播[xìng chuán bō, ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, / ] sexually transmitted [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The power of the press?[CN] 传播的力量? His Girl Friday (1940)
Compound transmission of the pandemonium with percussion and spasmodic frantic disintegration![CN] 错乱的复合传播疾病 附带打击与间歇性神经分裂 Pinocchio (1940)
Or that he'd try to peddle a phony tip to a newspaper![CN] 也许他是在试图向报纸传播假消息! Scandal Sheet (1952)
It consists of Jews, Greeks, and many others who meet in secret and spread their superstitions among the Romans.[CN] 包括了些犹太人和希腊人及其他 他们秘密集会,努力传播迷信 Quo Vadis (1951)
Rest assured that immediate relay to you...[CN] 我们传播所有资讯 From Here to Eternity (1953)
And he commanded us to preach to all men his holy word.[CN] 他要我们人类传播他的天国 Quo Vadis (1951)
We must bring the message to the people.[CN] 我们得把这讯息传播出去 The Seven Year Itch (1955)
Many scientists have tried to deliver science, from the yoke of the church and reaction... and to speak the language of the people.[CN] 许多科学家都努力传播科学 摆脱宗教的反动束缚 试图用人民自己的语言表达 Baltic Deputy (1937)
And while the flash of our beginning... has not yet traveled the light years into distance... has not yet been seen by planets deep within the other galaxies... we will disappear into the blackness of the space from which we came... destroyed as we began, in a burst of gas and fire.[CN] 我们诞生时发出的闪光 所传播的距离还未远至 尚未传至位于银河深处的星球 Rebel Without a Cause (1955)
I have to be drastic, or the contamination would spread.[CN] 我必须谨慎,否则污染物会传播开来 The Lodger (1944)
I have brought you a few little things.[CN] 这是蚊子传播造成的 A Farewell to Arms (1932)
On a Roman cross in Judea, a man died to make men free to spread the gospel of love and redemption.[CN] 在朱地亚的罗马十字架上 有个人为了人类的自由而死 为了传播爱及救赎的福音 Quo Vadis (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top