ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

传媒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -传媒-, *传媒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传媒[chuán méi, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄟˊ, / ] media, #4,734 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His secretary, a medium with amazing visions and by the window, the legendary conductor Von Rupert[CN] 他的秘书, 一个有惊人眼界的传媒 靠近窗户的, 是传奇指挥冯鲁珀特 And the Ship Sails On (1983)
Ladies and gentlemen of the press, my friends.[CN] 各位传媒界的朋友 Funny Face (1957)
You showed good taste keeping it out of the newspapers.[CN] 你真懂得向传媒隐瞒事实 To Catch a Thief (1955)
I make my speech to the press, the curtains will open and you dazzle 'em![CN] 你只要坐着 我向传媒致词 帐幕升起 你就令他们惊叹 Funny Face (1957)
The night before, we'll introduce you to the press.[CN] 周四晚我们会介绍你给传媒认识 Funny Face (1957)
Death certificate and somebody will issue word that you took a turn for the worse.[CN] 和要找一些人去通知传媒... 关于你病势恶化 结果不治毙命的消息 Game of Death (1978)
I would now like to meet some of the ladies and gentlemen of the press.[CN] 现在我想认识 I would now like to meet 一些传媒朋友 some of the ladies and gentlemen of the press. Roman Holiday (1953)
They were lent me for tonight. I'm being presented to the press. Alors![CN] 为了今晚我首次见传媒而借的 Funny Face (1957)
But how would you explain the conflict between this and your occupation as a media figure?[CN] 但你怎么解释这与你的职业 一个传媒人之间的矛盾呢 Robert et Robert (1978)
This may explain why you are a shy media figure[CN] 这可能可以解释你 为什么是个害羞的传媒 Robert et Robert (1978)
Your Royal Highness, the ladies and gentlemen of the press.[CN] 公主殿下 这是各界传媒人士 Your Royal Highness, the ladies and gentlemen of the press. Roman Holiday (1953)
We have no reason to change the story.[CN] 我们没理由改变对传媒所说的 To Catch a Thief (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top