ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代言

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代言-, *代言*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代言[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] spokesman, #8,986 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]
代言[だいげんしゃ, daigensha] (n) advocate [Add to Longdo]
代言[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As Miss Twin Peaks, you could be that spokesperson and you could use your public platform[CN] 作为双峰小姐出现 你就能借此公众平台 成为那个代言人了 Episode #2.20 (1991)
I could arrest you today, for that matter, but you might get some smart mouthpiece... and get off with life instead of the chair.[CN] 我今天就可以拘捕你, 不过也许你也找了聪明的代言人 帮你逃脱坐电椅 I Wake Up Screaming (1941)
Your mouthpiece, Prewitt, has been here looking for you.[CN] 你的代言人, 普鲁伊特在到处找你 Brighton Rock (1948)
John, this is a 30% jump. Major audience connection with a spokesperson.[CN] 约翰,收视率增加三成 代言人深得观众的认同 Holy Man (1998)
- I'm God's consigliere.[CN] 我是上帝的代言 Keeping the Faith (2000)
I don't know. It's in a coded ancient language.[JA] わからん コード化された古代言語だから The Curse of Sleeping Beauty (2016)
Ancient language of the Jewish people.[JA] ユダヤ民族の古代言 The Trap (2015)
Nick, if you're involved in anything... she's a lawyer, I don't know what the hell she's talking about.[JA] ニック もし何かに首をつっ... - 彼女は弁護士です 三百代言の言う事など まともに取り合えません Season of the Hexenbiest (2012)
The Stop Ghostwood movement needs a spokesperson.[CN] 停止格斯伍的活动 需要一个代言 Episode #2.20 (1991)
Ta, ta![CN] 在怀特海指挥官手下效力(海军退伍老兵 广告代言人) Irma la Douce (1963)
You make quite a spokesman.[CN] 你很适合做代言 Twelve O'Clock High (1949)
Your two majesties, please allow me to say something[CN] 二位皇上,由奴才来代言 The Duel (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top