ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

产卵

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -产卵-, *产卵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产卵[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] lay (an egg), #28,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the only other suitable sites on Fernandina lie deep within this giant caldera half a mile down[CN] 但费尔南迪纳剩下唯一的合适产卵地 却是在巨大的火山口里面 深达半英里的地方 Forces of Change (2006)
But look-- it is set to 72o-- optimum spawning temperature.[CN] 但是请看 它被调成了72华氏度... 最佳的产卵温度 A Job for Robert (2004)
Fish from the ocean will come to this estuary to spawn.[CN] 海洋里的鱼类将会到河口湾去产卵 Aftermath: Population Zero (2008)
But suitable sites are few and far between and the best, warmed by fumaroles[CN] 但合适的产卵地很少 即使有也在很远 最合适的产卵地是被火山烟孔 熏热的地方 Forces of Change (2006)
- It's an insect that laid eggs.[CN] - 一只会产卵的昆虫 A Sound of Thunder (2005)
It seems there's a river where some salmon spawn.[CN] 好象河里有三文鱼产卵 Catch and Release (2004)
These are choker squid, and they lay their egg capsules in sandy shallows bathed by the warmer Agulhas Current.[CN] 这是宽褶鱿鱼 它们在厄加勒斯暖流经过的砂质浅海处产卵 The Shallow Seas (2006)
It's like fly fishing in the data stream, choosing a spot by spawning behavior, selecting the right bait, a method in which we were able to cast our rod in the spot we wanted and catch the exact type of fish we needed.[CN] 好比在数据流中的动态捕获 根据产卵情况选择一个合适的地点 挑选正确的诱饵 Take Out (2007)
So the energy stored in their bodies is all they have to power their swim upriver and spawn.[CN] 所以它们游向上游和产卵 只能依靠体内存贮的能量 The Great Salmon Run (2009)
Over half a billion salmon in the Pacific Ocean start on a 3,000-mile journey, returning to spawn in the rivers where they were born.[CN] 太平洋海域五亿多条大马哈鱼 将开始3000英里的旅程 回到它们出生的地方产卵繁殖 The Great Salmon Run (2009)
But during the nesting season, females must brave it inland to find soft soil in which to lay their eggs[CN] 但是在产卵期 雌性海鬣蜥必须到内陆 找一块松软的地方产卵 Born of Fire (2006)
She's now forced to look elsewhere[CN] 现在只能去寻找别的产卵 Forces of Change (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top