ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

云龙

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -云龙-, *云龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云龙[Yún lóng, ㄩㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Yunlong (place in Yunnan), #36,745 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Zhang Yun-Long.[CN] 我的名字叫张云龙 A Class to Remember (1993)
You and Judy Nelson went to Hotel A on Feb 12 to Hotel B on Feb 15 and to Hotel C on Feb 17[CN] 凌云龙,二月十二号 你跟茱蒂去富豪酒店开房间 二月十五号 On the Run (1988)
Zhang Yun-Long.[CN] 张云龙 A Class to Remember (1993)
Your footwork will let you maneuver around the wild beasts[CN] 能知水磨催急缓 云龙凤虎象周旋 McDull, Kung Fu Kindergarten (2009)
- I'll do my best. Come on, Cloudjumper![CN] 我会全力以赴的 跟我来,钻云龙! How to Train Your Dragon 2 (2014)
Drug Squad Ling's wife writes to say[CN] 扫毒组那个凌云龙 他老婆来了封信说 On the Run (1988)
Oh, Cloudjumper never meant to harm me.[CN] 钻云龙从没伤害过我 How to Train Your Dragon 2 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top