ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

九龙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -九龙-, *九龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九龙[Jiǔ lóng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Kowloon (Hong Kong), #20,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forty-two, dies of a heart attack two days ago.[CN] 四十二岁 两天前在九龙公园心脏病突发身亡 3.0 (2012)
The citizens only go nearby for cheap dental work.[CN] 而普通人去九龙城寨 最多也就是去旁边的牙医街 找廉价牙医看牙 Ip Man: The Final Fight (2013)
There are a lot of policemen in Kowloon Tong, talking about prostitution crackdown[CN] 九龙塘来了好多公安,说扫黄什么的... I Love Hong Kong 2012 (2012)
Durham Street in Kowloon Tong?[CN] 九龙塘对衡道? Blind Detective (2013)
I think the CIA hacked Kowloon cops.[CN] 我觉得中情局已经黑进了九龙警察局系统 3.0 (2012)
We've confirmed that Floriana Campo was running a fortune through the kowloon bank.[CN] 我们已经证实Floriana Campo 通过九龙银行调用了一大笔资金 The Freelancer (No. 145) (2013)
And the foreigners stuck their noses in everything, except the Walled City, which is overrun with criminal activities.[CN] 当年那些洋人警司什么都管 唯独九龙城寨不管 里面乌烟瘴气,黄,赌,毒泛滥 Ip Man: The Final Fight (2013)
Kowloon public morgue.[CN] 九龙公众殓房 Blind Detective (2013)
On June 20, 1997... did you pick up a young girl in school uniform and a pair of red shoes in Kowloon Tong?[CN] 一九九七年六月二十日 你在九龙塘载过一个穿格子校服裙 红色鞋的女学生? Blind Detective (2013)
Kowloon Tong... low density housing.[CN] 九龙塘低密度 Blind Detective (2013)
Here is Kowloon Tong[CN] 这里是九龙 I Love Hong Kong 2012 (2012)
There's a gang boss in the Walled City known as Dragon.[CN] 当时九龙城寨有个大哥 绰号叫地头龙 Ip Man: The Final Fight (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top