ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

中子弹

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中子弹-, *中子弹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中子弹[zhōng zǐ dàn, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] neutron bomb, #116,907 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. I think we can find something in between.[CN] 中子弹? 不是,我想可以找到中庸之道 Die Hard 2 (1990)
It's a fully primed neutron bomb with a blast radius of six miles.[CN] 这是一个安装完成的中子弹... 爆炸半径达到六英里 The Dark Knight Rises (2012)
Neutron bombs, particle beam weapons, nerve gas.[CN] 中子弹 粒子投射武器,神经毒气 RED 2 (2013)
"Nothing about neutron bombs to Fauchon!"[CN] 坚决抵制中子弹 L'amour braque (1985)
I was. the middle of a skirmish... all them bullets in the air.[CN] 站在屋顶上 在一场小规模战斗中 就像一场暴风雪 空中子弹横飞 The End of Time: Part Two (2010)
It requires simultaneous detonation of forty neutron bombs in the magnetosphere.[CN] 需要同时引爆四十发中子弹 在地磁层 CAT. 8 (2013)
- He's hit.[CN] -他中子弹了。 SEAL Patrol (2014)
That's it...[CN] (微中子弹启动中) RICK. Pilot (2013)
But a neutron bomb designed in the 16th century?[CN] 但16世纪设计出的衣箱大的中子弹 Firebomb (2003)
The threat of nuclear confrontation in South Africa escalated today... when the military government of that besieged city-state unveiled a French-made neutron bomb and affirmed that it would use it as the city's last line of defense.[CN] 今天南非反对核武器的运动升级 被围困的军人政府 公开了一枚法制中子弹 RoboCop (1987)
It's the same caliber as the bullet we pulled out of the pimp in the freezer.[CN] 跟冰箱里的皮条客所中子弹口径一致 Skin in the Game (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top