Search result for

中华人民共和国中央军事委员会

(1 entries)
(0.2836 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中华人民共和国中央军事委员会-, *中华人民共和国中央军事委员会*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中华人民共和国中央军事委员会[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC Central Military Commission [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

中华人民共和国中央军事委员会 (zhōng huá rén mín gòng hé guó zhōng yāng jūn shì wěi yuán huì)

 


  

 
中华人民共和国中央军事委员会
  • (Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ) PRC Central Military Commission [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top