ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下岗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下岗-, *下岗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下岗[xià gǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, / ] laid-off, #5,616 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
THINK ABOUT YOUR RELATIVE THAT JUST GOT LAID OFF[CN] 想想你的刚刚下岗了的亲戚 Death by China (2012)
- Aren't you on welfare?[CN] - 你不是下岗了吗? Kokowääh (2011)
It was Sir Metla's heroic intervention that thwarted the well laid plan.[CN] 这是爵士Metla 英勇的干预,... ...挫败,以及下岗的计划。 Agent Vinod (2012)
Look, what if I was to tell you... that you were laid off from your last company because of us?[CN] 你看,如果我告诉 你... 从你的,你是下岗 去年因为我们公司? The Employer (2013)
Today is the day.[CN] 你得下岗 Turbo (2013)
What I have in mind will almost assuredly get you laid, and at the very least will get you a handy.[CN] 我有什么想法 将几乎肯定 让你下岗, 和至少 将让你得心应手。 Love, Sex and Missed Connections (2012)
Oh![CN] 下岗伙计们 这轮儿记老哥帐上 {\3cH202020}Oh! Pilot (2011)
Finch, Powell's not skipping work, he's out of work.[CN] 芬奇 鲍威尔没有翘班 他下岗 Root Cause (2012)
It was like a "Law Order" episode except for all the cops didn't look like unemployed actors.[CN] 只不过那些警察 看上去不像下岗待业的演员 Une Mère Que J'aimerais Baiser (2011)
You're all free to go![CN] 你们可以下岗了! Rise of the Guardians (2012)
Too bad we have a former lawyer of yours who can help us on that front.[CN] 遗憾的是 有位从你们那儿下岗的律师 会来帮助我们 In Sickness (2011)
No. But I wouldn't worry about it. Childs doesn't have a case anymore, and Blake is AWOL.[CN] 不清楚 但没必要担心 Childs的案子不成立 Blake也下岗 Killer Song (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top