ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上阵

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上阵-, *上阵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上阵[shàng zhèn, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ, / ] to go into battle, #13,320 [Add to Longdo]
上阵杀敌[shàng zhèn shā dí, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ ㄕㄚ ㄉㄧˊ, / ] to go into battle and kill the enemy; to fight [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We lead our maenads into battle with one another, beast within every maenad made wild by the frenzy.[CN] 我们带领我们的maenads上阵 与彼此 每maenad内的野兽 由狂热做野。 Raze (2013)
He hooked me up with backstage passes, and we did enough K to date-rape a horse.[CN] 他是原创作 提拔我上阵 激发我本能 都可强暴匹马 A Case of You (2013)
But, from down here, there's nothing good about this.[CN] 但换你亲自上阵,那根本不好玩了 Don Jon (2013)
Look, all you have to do is answer the questions as carefully as they suggested and then throw in a wink, forget to wear panties.[CN] 没事的 明天你就按照指示 小心翼翼地回答问题 然后抛个媚眼 加上空档上阵 你爸就会没事的 And the Drug Money (2012)
I destroy Robb Stark's enemies for him and he will make me king of the Iron Islands once again.[CN] 我为罗柏・史塔克上阵杀敌 他就封我重登铁群岛国王之位 The Night Lands (2012)
Or you'll be suiting up with the rest of us.[CN] 要不你也和我们一起变装上阵 The Avengers (2012)
You've gotten your hunting license and tomorrow you're going on your first hunt, at daybreak.[CN] 明天早上,你要第一次上阵 The Hunt (2012)
First day on the job, rookie?[CN] 菜鸟 头天上阵 A Case of You (2013)
And him, shirtless on his moped, was an Indian on his horse.[CN] 赤膊上阵的他的助力车, 在他的马是印度。 Dead Man Talking (2012)
You gonna send him out to do multiplication or kill towel heads?[CN] 你们到底是需要他 做乘法还是上阵杀敌? A Great Cause (2012)
What? You and your boys -- "The fighting Masons."[CN] 你和你的儿子 "上阵父子兵" On Thin Ice (2013)
Yeah. Oh, sorry. You getting a contact high?[CN] 对不起 你有书会上阵 A Case of You (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top