ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一浪

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一浪-, *一浪*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bernie and I are getting the house ready for the remodel.[CN] 就像现在小年轻们说的: 谁带我浪一浪? As today's youth might put it: The Sales Call Sublimation (2016)
- Missed another.[CN] -又错过了一浪 Celeste & Jesse Forever (2012)
You don't wash your hands the first time?[CN] 你第一浪的时译没; 先手闪? Coffee Town (2013)
Time wasted is time lost.[CN] 时间一浪费就没了 Small Apartments (2012)
Wave after wave of languorous togetherness[CN] 带出一波一浪的缠绵 Green Snake (1993)
- I just missed a wave.[CN] -我已经错过了一浪 Celeste & Jesse Forever (2012)
And I only feel it on a wave.[CN] 我只觉得它在一浪 The Perfect Wave (2014)
We'll have our first planning session tomorrow.[CN] 我石禅日关开第一浪规弋J会 Coffee Town (2013)
And I thought this is either what it looks like if aliens are about to abduct you.[CN] 布满了整个天空,一层一浪的. 我在想这要么就是我看到的真实景象 要么就是外星人即将把我绑架走了. Antarctica: A Year on Ice (2013)
And they just kept hitting him, wave after wave.[CN] 一浪一浪 不断向高利烧去 Event Horizon (1997)
- That happens about once a week.[CN] 这神事・卜青一摘g一周发生一浪 Coffee Town (2013)
My pulse was racing and my fingers trembled as wave after wave of indignation swept over me.[CN] {\fs36\pos(1048,662)}巴克利的讲述 我的心跳加速,我的手指颤抖着 当一浪一浪的愤怒席卷着我 Best of Enemies: Buckley vs. Vidal (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top