ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

トレンチ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -トレンチ-, *トレンチ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
トレンチ[, torenchi] (n) trench [Add to Longdo]
トレンチコート[, torenchiko-to] (n) trench coat; (P) [Add to Longdo]
トレンチング[, torenchingu] (n) trenching [Add to Longdo]
トレンチ工法[トレンチこうほう, torenchi kouhou] (n) trench cut method [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Socket wrench. The big one.[JA] ソケットレンチをくれ Sunset (2010)
I've got a hammer and a socket wrench stuffed up my ass.[JA] オレのケツにはハンマーとソケットレンチが 詰まってるゼ Rescue Dawn (2006)
So you're working for Trench now.[JA] それで今はトレンチの為に働いてるのか The Expendables 3 (2014)
Yea big, trench coat, sensible shoes?[JA] この位の トレンチコートの ダサい靴の? Stairway to Heaven (2014)
- Back at Trencher's farm.[JA] トレンチャー農場の 裏手なんだけど Straw Dogs (1971)
Trench, on your right[JA] トレンチ 右だ The Expendables 3 (2014)
Where's the socket wrench?[JA] ソケットレンチはどこだ Lethe (2013)
You're required to maneuver straight down this trench... and skim the surface to this point.[JA] トレンチに沿って降下し この地点まで飛ぶ必要がある Star Wars: A New Hope (1977)
Oh. Well, when he comes in, tell him to call Trencher's Farm.[JA] もし来たらトレンチャー農場に 電話するよう伝えて下さい Straw Dogs (1971)
Trench you copy?[JA] トレンチ聞こえるか? The Expendables 3 (2014)
You're working for Trench?[JA] お前はトレンチの為に働いてるのか? The Expendables 3 (2014)
Trench, Yang, come on, clear the roof.[JA] トレンチ ヤン 屋根に行け さあ The Expendables 3 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top