ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ダッフル

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ダッフル-, *ダッフル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッフル[, daffuru] (n) duffel; duffle [Add to Longdo]
ダッフルコート[, daffuruko-to] (n) duffle coat [Add to Longdo]
ダッフルバッグ[, daffurubaggu] (n) duffel bag; duffle bag [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can't find my duffel bag.私のダッフルバッグがみつからないのです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you make it small enough to fit in a duffel bag.[JA] ダッフル・バッグの中に詰め込めるほど 死体を小さく出来なければね Red in Tooth and Claw (2013)
I don't think that someone carried that duffel bag into Times Square.[JA] 誰かにダッフルバッグで タイムズスクエアに置かれた Pilot (2015)
- That's my old duffle coat.[JA] - 僕の古いダッフルコートだ Paddington (2014)
I don't know, the serpents, the, uh, duffel bag, the public disposals. Those all appear to be Ibrahim signatures, right?[JA] ヘビだかダッフルバッグだか 知らないけど イブラヒムの仕業に見える The Source in the Sludge (2014)
Give me that duffel over there, and I'll tell you.[JA] あのダッフルバッグを取ってくれ、 そうしたら教えてやる。 Buridan's Ass (2014)
So he grabs the duffel bag, the driver, and he runs back to the car.[JA] ダッフルバッグをつかみ ドライバーは車に戻った Hours (2013)
- Duffel bag. Could be a weapon Where's my wife?[JA] ダッフルバッグには武器が入ってるかも Ring Around the Rosie (2011)
Before your shift, I need you to go drop my duffel bag off over in the park behind those benches, okay?[JA] シフトの前に 俺のダッフルバッグを 公園のベンチの後ろに 置いてきて欲しい Fire with Fire (2012)
I saw a duffel that I thought maybe belonged to the shooter.[JA] たぶん 射手の物である ダッフルを見ました Damaged (2012)
I took the one detonator from the duffel, replaced it... and then I went back to my quarters.[JA] ダッフルから起爆装置を1つ取って 戻して・・・ それから 自分の部屋に戻ったの Water (2004)
The duffel bag.[JA] ダッフルバッグの Hours (2013)
He's got a bright red hat on and a blue duffle coat.[JA] 明るい赤の帽子と ブルーのダッフルコート Paddington (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top