Search result for

アクティブ

(20 entries)
(0.0757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アクティブ-, *アクティブ*.
Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブ(P);アクティヴ;アクチブ[, akuteibu (P); akuteivu ; akuchibu] (adj-na) active; (P) [Add to Longdo]
アクティブなバス[, akuteibu na basu] (n) {comp} active bus [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[, akuteibuuindou] (n) {comp} active window [Add to Longdo]
アクティブエックス[, akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[, akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents [Add to Longdo]
アクティブオブジェクト[, akuteibuobujiekuto] (n) {comp} active object [Add to Longdo]
アクティブキャッシュ[, akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache [Add to Longdo]
アクティブコンテンツ[, akuteibukontentsu] (n) {comp} active content [Add to Longdo]
アクティブサーバーページ[, akuteibusa-ba-pe-ji] (n) {comp} Active Server Page; ASP [Add to Longdo]
アクティブサーバーページズ[, akuteibusa-ba-pe-jizu] (n) {comp} ActiveServerPages [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アクティブ[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
アクティブサーバページズ[あくていぶさーばぺーじず, akuteibusa-bape-jizu] ActiveServerPages [Add to Longdo]
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents [Add to Longdo]
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop [Add to Longdo]
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top