Search result for

ひん

(55 entries)
(8.1405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ひん-, *ひん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヒンズー[ひんずー, hinzu-] (n) ฮินดู
ヒンズー教[ひんずーきょう, hinzu-kyou] (n) ศาสนาฮินดู
品質[ひんしつ, hinshitsu] (n) คุณภาพ
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] (n) การประกันคุณภาพ
品質管理[ひんしつかんり, hinshitsukanri] (n) การควบคุมคุณภาพ
貧血症[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ
品質保証体制[ひんしつほしょうたいせい, hinshitsuhoshoutaisei] (n) ระบบการรับรองคุณภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
品位[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひんやり[, hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out [Add to Longdo]
引ん剥く;ひん剥く[ひんむく, hinmuku] (v5k) to strip; to peel; to tear off [Add to Longdo]
品がいい;品が良い;品がよい[ひんがいい(品がいい;品が良い);ひんがよい(品が良い;品がよい), hingaii ( hin gaii ; hin ga yoi ); hingayoi ( hin ga yoi ; hin gayoi )] (exp,adj-i) (See 品のいい) good quality (goods) [Add to Longdo]
品が悪い[ひんがわるい, hingawarui] (exp) (ant [Add to Longdo]
品のいい;品の良い;品のよい[ひんのいい(品のいい;品の良い);ひんのよい(品の良い;品のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See 品がいい) refined; genteel; graceful; decent [Add to Longdo]
品位[ひんい, hin'i] (n) grace; dignity; grade; nobility; quality; (P) [Add to Longdo]
品格[ひんかく, hinkaku] (n) dignity; quality of character; (P) [Add to Longdo]
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That bird is now in danger of dying out.あの鳥は現在絶滅の危機にひんしている。
The sick man's life is in danger.その病人の生命は危険にひんしている。
A television set used to be a luxury.テレビは、昔ぜいたくひんだった。
The cold air revived Tom.ひんやりした空気のせいで、トムは意識を回復した。
The doctors say the dying man should have kicked the bucket hours ago, were he an ordinary man, but he is still defying death.医者は、そのひん死の男は、数時間前に普通なら死んでしまっているところだといっているが、その男は、いぜん、死に挑んでいる。
Trains come more often than buses.汽車はバスよりひんぱんに来ます。
The free market system is endangered.自由市場システムが危機にひんしている。
If you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.ひんぱんに吐血する場合は、救急車を呼ぶか、近くの内科医に往診してもらう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have a constitutional crisis in the United States. We now have a rogue state.[JA] 現在 我々の憲法が危機にひんしてる イカレ者国家だ Rampage: Capital Punishment (2014)
She's dying.[JA] 彼女はひん No Mercy (2016)
Also, according to the law, "For streets with heavy traffic, the use of roller skates, and other similar activities, are prohibited."[JA] (トリンドル) ちなみに道路交通法では 「交通のひんぱんな道路において 球戯をし ローラー・スケートをし」 「または これらに類する行為を すること」を禁止しています Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
-And he'd smoothly help Nacchan with hers.[JA] なっちゃんのできひんこと サラッとやってあげて Always Smiling with You (2016)
"Dank"? I'm, uh, I'm guessing that means "good"?[JA] "ひんやり"っていうのは 良いってこと? Panama Red (2012)
Why were those two Marshals transporting you?[JA] 深刻な危機にひんしてる なんで2人の捜査官が移送してる? 4C (2014)
Okay. So escaping is frowned upon.[JA] そうか 脱獄はひんしゅくを買う Get the Gringo (2012)
Danky.[JA] ひんやりしてる Panama Red (2012)
We grow the dankest weed in the valley, thanks to these.[JA] そのおかげで うちでは 谷で 一番"ひんやりした"マリファナを育てられる Panama Red (2012)
I swear to God, I'm gonna rip his dick off.[JA] 野郎の ♂を ひん剥いてやる The Watch (2012)
Our very survival is at stake.[JA] 生存の危機にひんしている Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)
Keep your eyes peeled, lads![JA] 目ン玉ひんむいて探せ お前ら! How to Train Your Dragon 2 (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒント[ひんと, hinto] hint [Add to Longdo]
品質[ひんしつ, hinshitsu] quality [Add to Longdo]
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] quality assurance, QA [Add to Longdo]
品質劣化[ひんしつれっか, hinshitsurekka] quality degradation [Add to Longdo]
頻度分布[ひんどぶんぷ, hindobunpu] frequency distribtion [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひん, hin] -Ware, Qualitaet [Add to Longdo]
[ひん, hin] WUERDE, FEINHEIT, ARTIKEL [Add to Longdo]
品詞[ひんし, hinshi] Wortart [Add to Longdo]
品質[ひんしつ, hinshitsu] Qualitaet, Guete [Add to Longdo]
貧困[ひんこん, hinkon] Armut, -Not [Add to Longdo]
貧富[ひんぷ, hinpu] arm_und_reich [Add to Longdo]
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] -arm, knapp, duerftig, unzulaenglich [Add to Longdo]
貧相[ひんそう, hinsou] arm_aussehend, armselig [Add to Longdo]
[ひん, hin] GAST [Add to Longdo]
賓客[ひんきゃく, hinkyaku] -Gast, Besucher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top