ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ずして

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ずして-, *ずして*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Could you change a Y1,000 note?1000円札をくずしていただけませんか。
Could you give me change for a dollar?1ドルをくずしてくれませんか。
Take down those curtains and send them to be cleaned.カーテンを取りはずして洗濯に出しなさい。
The delay forced us to stay overnight in an expensive hotel.ぐずぐずしていたために、高いホテルに一晩泊まらざるをえなくなった。
We have little time to waste.ぐずぐずしている時間はほとんどない。
There is no time to lose.ぐずぐずしてる暇はない。
I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.この100ドル札を20ドル札4枚と1ドル札20枚にくずしてください。
Could you break this ten dollar bill?この10ドル札をくずしてもらえませんか。
Could you give me some change for this ten dollar bill?この10ドル紙幣をくずしてくれませんか。
Change this dollar bill for ten dimes.このドル紙幣を10セント銀貨10個にくずしてください。
The newspaper began to lose readers when it dispensed with one of its most popular writers.この新聞は最も人気のある筆者をはずしてから、読者数を減らし始めた。
Can you break this thousand-yen bill?この千円札をくずしてくれませんか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where linger my brothers who should bring help, since my brother-in-law abandons me?[JA] 兄さんたちは何処でぐずぐずしているの 誰が助けてくれるの 義兄は私を見捨てるから Das Rheingold (1980)
I don't even want to tell you how late he was out.[JA] あの人がぐずぐずしてるから 遅くなっちゃって The Bridges of Madison County (1995)
- Lock. Door. Stop.[JA] はずして 開けて ここまで 12 Angry Men (1957)
God of God, Light of Light, true God of true God, begotten, and not made."[JA] 神からの神 光からの光 真の神からの真の神 造られずして生まれ・・・" The Magdalene Sisters (2002)
They're not gonna get me without a fight.[JA] 戦わずしてやられる つもりもないがな Star Wars: A New Hope (1977)
Get the covers back.[JA] お願いします... カバーをはずしてください La Grande Vadrouille (1966)
Please, take that thumbtack out of your face.[JA] 頼むから 顔についてる画鋲を はずしてくれないか? Life as a House (2001)
Are you still lingering?[JA] まだぐずぐずしているのか? Das Rheingold (1980)
What are you waiting for?[JA] 何ぐずぐずしてるの? Tremors (1990)
Well, let's get moving.[JA] ぐずぐずしてないで行こう Star Wars: A New Hope (1977)
- Why are you so slow to show it?[JA] - なで ぐずぐずしてそれを見せない? Das Rheingold (1980)
What took you so long?[JA] 何をぐずぐずしてたんだい! なにを ぐずぐず してたんだい! ! Spirited Away (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top