Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 私は獅子座の星空に... 木星が現れた夜に生まれた มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(わたし)獅子(しし)()星空(ほしぞら)... 木星(もくせい)現れ(あらわれ)(よる)生まれ(うまれ)

 


  

 
 • (あたし(P);あたくし;あたい;あて) (pn,adj-no) (fem) I; me; (P) [EDICT]
 • (あっし;わっち;わっし) (pn,adj-no) I (mainly used by working men); myself [EDICT]
 • (わい;わて) (pn) (1) (arch) (ksb [EDICT]
 • (わたい) (n) (arch) (ktb [EDICT]
 • (わたし(P);わたくし(P)) (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [EDICT]
 • (わらわ) (pn,adj-no) (arch) (hum) (fem) I; me [EDICT]
 • (わし) (pn,adj-no) (uk) I; me (used by elderly males) [EDICT]
 • (sī, ) personal; private; selfish [CE-DICT-Simplified]
 • (sī, ) personal; private; selfish [CE-DICT-Traditional]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
獅子
 • (しし) (n) (1) lion; (2) (See 狛犬) left-hand guardian dog at a Shinto shrine; (P) [EDICT]
 • (shī zi, ㄕ ㄗ˙) lion [CE-DICT-Traditional]
 • (ざ) (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) [EDICT]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.) [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.) [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [EDICT]
 • () (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [EDICT]
 • () (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [EDICT]
 • () (n) (See スラグ) slag [EDICT]
 • (乃) (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [EDICT]
 • (之) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (幅) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (布) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (箆) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
 • (篦) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
星空
 • (ほしぞら) (n) starry sky; (P) [EDICT]
 • (xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ) starry sky; the heavens [CE-DICT-Simplified]
 • (xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ) starry sky; the heavens [CE-DICT-Traditional]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
木星
 • (もくせい) (n) Jupiter (planet); (P) [EDICT]
 • (Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ) Jupiter (planet) [CE-DICT-Simplified]
 • (Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ) Jupiter (planet) [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [EDICT]
 • () (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party\'s apparent emotion); (2) to behave as if one were [EDICT]
 • () (n) scree [EDICT]
 • () (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [EDICT]
 • (我) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (画) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (蛾) (n) moth [EDICT]
 • (賀) (n) (See 賀の祝) congratulation [EDICT]
 • (雅) (n,adj-na) (1) (ant [EDICT]
現れる
 • (あらわれる) (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [EDICT]
 • () (aux-adj) (1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something; would like to ...; (prt) (2) (kyu [EDICT]
 • () (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [EDICT]
 • () (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [EDICT]
 • () (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [EDICT]
 • (他) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (多) (n,pref) multi-; (P) [EDICT]
 • (田) (n) rice field; (P) [EDICT]
 • (よる) กลางคืน [LongdoJP]
 • (よる(P);よ) (n-adv,n-t) evening; night; (P) [EDICT]
 • (yè, ㄧㄝˋ) night [CE-DICT-Simplified]
 • (yè, ㄧㄝˋ) night [CE-DICT-Traditional]
生まれる
 • (うまれる) (v1,vi) to be born; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top