ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่หวั่นไหว

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่หวั่นไหว-, *ไม่หวั่นไหว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vera, honestly, no, I'm totally unshakeable on this.วีร่า จริงๆ นะ ไม่หรอก ผมไม่หวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้นกับสิ่งนี้ Hope Springs (2003)
And i can't stand earthquakes.และฉันไม่หวั่นไหวในจุดยืน Darkness (2009)
Whose integrity and moral courage have been unshakable during the long course of these negotiations.ผู้ที่มีความซื่อสัตย์เเละกล้าหาญ ไม่หวั่นไหว ในระหว่างการดำเนินการเจรจาในครั้งนี้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I'm not emotional. I just-ผมไม่หวั่นไหวผมแค่ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
♪ The boy is mine without a doubt ♪# ผู้ชายของฉัน ไม่หวั่นไหวLaryngitis (2010)
"I was so sure I wouldn't because she's practically nothing."เพราะเธอไม่มีความสำคัญ ผมมั่นใจว่าจะไม่หวั่นไหว Episode #1.15 (2011)
Who`s here to prove that we can?ใครจะประจันไม่หวั่นไหว Captain America: The First Avenger (2011)
I shall not be moved from your side until my own husband calls me to the afterlife.ฉันจะไม่หวั่นไหว จากด้านข้างของคุณ จนกระทั่งสามีของตัวเอง เรียกผมเพื่อชีวิตหลังความตาย Chosen Path (2012)
Well, let's just say you haven't seen it yet.แต่นายเหมือนไม่หวั่นไหวเลยนี่ Avengers: Age of Ultron (2015)
♪ But I'm frankly feeling nothing ♪แต่ฉันไม่หวั่นไหวใจสักนิดเลย La La Land (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-composed[ADJ] หนักแน่น, See also: ไม่หวั่นไหว, สุขุม, Syn. calm, self-composure
stolid[ADJ] ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก, See also: ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือกเย็น, สงบ, Syn. impassive, apathetic, phlegmatic
unshackle[VT] ไม่หวั่นไหว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย,ไม่ตื่นเต้นง่าย,เยือกเย็น,เฉื่อยชา., See also: stolidity,stolidness n. stolidly adv.
unshaken(อันเ?ค'เคิน) adj. ไม่สั่น,ไม่หวั่นไหว,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว., See also: unshakenly adv. unshakenness n. -s .calm

English-Thai: Nontri Dictionary
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top