Search result for

โท

(136 entries)
(0.0965 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โท-, *โท*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอโท (vt adv ) ขอโทษสำหรับการส่งอีเมล์ช้า
คุยโทรศัพท์ (vt ) talk on the phone
สิบตำรวจโท (n uniq ) POLICE CORPORAL (POL.CPL.)
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ (phrase sentence ) Failure to do so will result in a fine of...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โท [V] call, See also: telephone, phone, Syn. โทรศัพท์, ติดต่อ, Example: เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน, Thai definition: ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์, Notes: (ปาก)
โท [N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
โท [N] punishment, See also: penalty, chastisement, correction, Example: เขาถูกระบุโทษรุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ, Thai definition: มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา, Notes: (กฎหมาย)
โท [V] blame, See also: chide, reproach, accuse, Syn. กล่าวโทษ, Example: คนบางคนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวขึ้นมักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเป็นต้น, Thai definition: อ้างเอาความผิดให้
โท [ADV] clearly, See also: obviously, Thai definition: ่เห็นได้จะแจ้ง
โทงๆ [ADJ] naked, See also: unclothed, undressed, nude, stripped, unclad, disrobed, unrobed, Syn. โล่งโจ้ง, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิด
โทงๆ [ADV] go swayingly to the open area, Example: เขาวิ่งโทงๆ มาหาเรา, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งโย่งๆ ไปในที่โล่ง
โทรม [V] look shabby, See also: be frumpy, be dowdy, be poor, Syn. เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, Example: เสื้อย้อมครามเก่าขาดยิ่งทำให้แม่ดูโทรม, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม [V] rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, Syn. ข่มขืน, Example: เธอถูกโทรมโดยทหารที่บุกรุกเข้ามา
โทรม [ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โทว. สอง, ชั้นที่ ๒ (ใช้เกี่ยวกับลำดับชั้นหรือขั้นของยศ ตำแหน่ง ความสำคัญ หรือ วิทยฐานะ ตํ่ากว่าเอก สูงกว่าตรี) เช่น ร้อยโท ข้าราชการชั้นโท ปริญญาโท
โทเรียกเครื่องหมายวรรณยุกต์รูปดังนี้  ว่า ไม้โท.
โทว. เป็นช่องกว้างใหญ่เห็นได้จะแจ้ง.
โทกเทกว. อาการที่เดินโยกเยกไม่ตั้งตัวตรง.
โทง ๆว. อาการที่เดินหรือวิ่งไปในที่โล่ง (มักใช้แก่ผู้เปลือยกาย) เช่น เด็กแก้ผ้าวิ่งโทง ๆ.
โทงเทง ๑น. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Physalis วงศ์ Solanaceae คือ ชนิด P. angulata L., ต้อมต๊อก ก็เรียก, และชนิด P. minima L. ใช้ทำยาได้, ทุงเทง หรือ หญ้าต้อมต๊อก ก็เรียก.
โทงเทง ๒ว. อาการที่เคลื่อนไปมีลักษณะโย่งเย่งส่ายไปมา เช่น เดินโทงเทง.
โทณะน. ทะนาน, กะละออม, เครื่องตวงอย่างหนึ่ง = ๔ อาฬหก.
โทธก(-ทก) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติ บทหนึ่งมี ๔ บาท แต่ละบาทมี ๑๑ พยางค์ กำหนดด้วย ภะคณะ ภะคณะ ภะคณะ และครุ ๒ พยางค์ ตามลำดับเหมือนกันทุกบาท (ตามแบบว่า โทธกมิจฺฉติ เจ ภภภาคา) ตัวอย่างว่า มิตรคณาทุรพาละทุพลมี นามก็กระลี หินะชาติ ประกาศภิปราย (ชุมนุมตำรากลอน).
โทน ๑น. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง ด้านหนึ่งป่องขึงหนังเพียงหน้าเดียว ด้านปลายเป็นปากเปิดคล้ายดอกลำโพง โบราณเรียกว่า ทับ ใช้ตีคุมจังหวะคู่กับรำมะนาในวงเครื่องสาย วงมโหรี เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
telecommunicationโทรคมนาคม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
telecommunicationsโทรคมนาคม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochoidโทรคอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
telepathyโทรจิต, กระแสจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-TVโทรทัศน์จ่ายค่ารับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed circuit television (CCTV)โทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master antenna television (MATV)โทรทัศน์สายอากาศรวม (เอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellular telephoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์
Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Topologyโทโพโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tomographโทโมกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tomographyโทโมกราฟีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High definition televisionโทรทัศน์ความคมชัดสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital televisionโทรทัศน์ดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry.ฉันขอโทษ The Serena Also Rises (2008)
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)
When the phone rang in the dead of the night,ตอนโทรศัพท์ตอนดึกๆ The Serena Also Rises (2008)
Oh, he'll be annoyed that he has to call his lawyer.โอ้ เขาคงเซ็งที่ต้องโทรหาทนายของเขา The Serena Also Rises (2008)
Please call me immediately.โทรกลับฉันทันทีเลยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
Come on. Calm down. He said he was sorry.ไม่เอาน่า ใจเย็นๆ เขาขอโทษแล้วนี่นา The Serena Also Rises (2008)
It was an honest mistake.ก็ฉันขอโทษแล้วไงวะ The Serena Also Rises (2008)
Oh, my mistake.โอ้ ขอโทษที The Serena Also Rises (2008)
Hi. Somehow my job got mixed up with Jenny's, and I want to make sure there's no more confusion.โทษนะคะ ดูเหมือนว่างานของฉันจะซ้อนกับงานของเจนนี่ The Serena Also Rises (2008)
Hey. Um, would you mind putting this in the back for me?เฮ้ เอ่อขอโทษนะคะ ช่วยเก็บชุดนนี้ไว้ข้างหลังให้ฉันที The Serena Also Rises (2008)
I am so sorry, Serena.ขอโทษทีนะจ๊ะ เซรีน่า.. The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทษนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โท[v.] (thō) EN: phone   FR: téléphonner ; sonner (Belg.)
โท[adj.] (thō) EN: two (phone number spelling)   FR: deux (n° de tél.)
โท[adj.] (thō) EN: second ; second-grade ; second-rate   FR: deuxième ; de deuxième classe ; du deuxième degré ; secondaire
โท[n.] (thōn) EN: singleton   FR: singleton [m]
โท[n.] (thōn) EN: one-faced drum ; Thai tom-tom   
โท[adj.] (thōn) EN: single ; only   FR: unique ; seul
โท[v.] (thō) EN: phone   FR: téléphonner ; sonner (Belg.)
โทร-[pref. (n.)] (thōra-) EN: tele- (pref.)   FR: télé- (préf.)
โทร.[X] (thō) EN: Tel.   FR: tél.
โทรกลับ[v. exp.] (thō klap) EN: call back ; return the telephone call   FR: rappeler

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bass    [N] โทนเสียงต่ำ, See also: เสียงทุ้ม
cable    [N] โทรเลข, Syn. telegram
call    [VT] โทรศัพท์ไปหา, Syn. telephone, call up, ring, phone
call    [VI] โทรศัพท์ไปหา
capital punishment    [N] โทษประหาร
car phone    [N] โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์
cardphone    [N] โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้บัตรในการโท
cellphone    [N] โทรศัพท์มือถือ, Syn. mobile phone, cellular phone
call about    [PHRV] โทรศัพท์คุยเรื่อง, See also: โทรคุยเกี่ยวกับ
call back    [PHRV] โทรศัพท์กลับมา, See also: โทรกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
aby(อะไบ') v. pt., pp. abought รับโทษ, อดทน, ทนรับ, Syn. abye
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
amnesty(n) นิรโทษกรรม
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
apologetic(adj) เชิงขอโท
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
holla back (slang ) โทรกลับมา / ติดต่อกลับมา
hp (n) โทรศัพท์มือถือ
See also: S. cell phone,
idiot box (n slang ) โทรทัศน์
See also: S. television, T.V., tube, box,
idiot-boox (n slang ) โทรทัศน์,ทีวี
See also: S. Television,
iphone[ไอ-โฟน] (n ) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน
land line[แลนด์ ไลน์] (n ) โทรศัพท์บ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่
電報[でんぽう, denpou] (n) โทรเลข
電話[でんわ, denwa] (n) โทรศัพท์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์มือถือ
テレビ[てれび, terebi, terebi , terebi] (n ) โทรทัศน์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電話[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)
かける[かける, kakeru] Thai: โทรศัพท์ English: to dial (e.g. phone)

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
wöchentlich(adj adv) (โดย)ทุกอาทิตย์ เช่น Er ruft sie wöchentlich an. เขาโทรหาเธอทุกอาทิตย์, See also: in jeder Woche
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fernsehenโทรทัศน์

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top