Search result for

โควต้า

(4 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โควต้า-, *โควต้า*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โควต้า [N] quota, Example: นักเรียนที่เรียนดีมีสิทธิได้รับโควต้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก, Thai definition: การจำกัดจำนวนโดยวางกฏเกณฑ์ไว้, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Import Quota โควต้าการนำสินค้าเข้า
การจำกัดจำนวนการนำสินค้าเข้าประเทศในช่วงเวลา หนึ่งๆ การจำกัดนี้อาจอยู่ในรูปของจำนวนสินค้า เช่น ไม่เกิน 1 ล้านตันใน 1 ปี หรืออาจอยู่ในรูปของมูลค่าของสินค้า เช่นไม่เกิน 1 ล้านบาท ใน 1 ปี โควต้าการนำเข้าสินค้านี้อาจเป็นโควต้ารวม (Global Quota) ซึ่งกำหนดจำนวนการนำสินค้าเข้าประเทศโดยไม่เลือกว่าสินค้านั้นมาจากประเทศใด ประเทศใดส่งสินค้าเข้าไปก่อนก็จะได้รับสิทธิในโควต้านั้นก่อน หรืออาจเป็นโควต้าประเทศ (Country Quota) กล่าวคือ มีการจัดสรรโควต้าการนำเข้าให้แก่ประเทศต่างๆ เป็นการเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีโควต้าการนำสินค้าเข้าอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า โควต้าภาษี (ดู Tariff Quota) ซึ่งอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน แต่หากจำนวนสินค้านำเข้าเกินกว่าระดับหนึ่งที่กำหนด สินค้าจำนวนที่เกิดนั้นจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีขำเข้าในอีกอัตราหนึ่งซึ่งสูง กว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]
Tariff Quota โควต้าภาษี
การจำกัดประมาณหรือโควต้า (ดู QRS) โดยจะกำหนดอัตราภาษีขึ้นสองอัตราสำหรับสินค้านำเข้า จำนวนสินค้าภายใต้โควต้าจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราต่ำ หากเกินกว่าโควต้าที่กำหนดแล้วก็ยังสามารถนำเข้ามาได้ แต่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงกว่า โควต้าภาษีนี้แตกต่างจากโควต้าตามปกติตรงที่โควต้าตามปกตินั้นจะปรากฎจำนวน นำเข้าสินค้าคงที่ หากนำเข้าเต็มโควต้าแล้วก็จะไม่สามารถนำเข้าได้อีก แต่โควต้าภาษีนั้นแม้โควต้านำเข้าเต็มแล้วก็ยังสามารถนำเข้าได้อีก แต่ต้องเสียภาษีในอัตราสูงขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Nontri Dictionary
quota(n) ส่วน,โควต้า,กฎเกณฑ์,ส่วนแบ่ง

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

โควต้า

 


  

  โควต้า
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top