ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสนยานุภาพ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสนยานุภาพ-, *แสนยานุภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสนยานุภาพ[N] military force, See also: armed force, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศ โจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: อำนาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสนยานุภาพน. อำนาจทางทหาร เช่น ทหารเดินสวนสนามเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ.
แสนยานุภาพดู แสนย-, แสนย์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Pans Rattling ][กระทะแสนยานุภาพPulp Fiction (1994)
[ Rattling Continues ][แสนยานุภาพต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
We're dealing with a very effective weapons system that we have not come across before.ข้าศึกใช้อาวุธแสนยานุภาพสูง แบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อน Transformers (2007)
A show of force might make Juma blink.การแสดงแสนยานุภาพอาจทำให้จูม่าสะดุ้งได้บ้าง 24: Redemption (2008)
Just rattling a little tin cup to the entire world. Yeah, there's no deep-seated issues there.แค่แสนยานุภาพถ้วยดีบุกเล็กๆ เพื่อคนทั้งโลก Phoenix (2009)
(CUP RATTLING)[ฟุตบอลแสนยานุภาพInception (2010)
I am the leader of the most powerful droid army the galaxy has ever seen.ข้าเป็นผู้นำกองทัพดรอยด์ ที่ทรงแสนยานุภาพมากที่สุด ที่กาแล็กซี่เคยเห็น Grievous Intrigue (2010)
I believe they showed their mettle today.- ข้าเชื่อว่าข้าได้เห็นแสนยานุภาพของมันแล้ว Another's Sorrow (2012)
(BREATH RATTLING)แสนยานุภาพลมหายใจ) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
Just a show of force.แค่ต้องการแสดงแสนยานุภาพ 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
A ruler loved by millions with a powerful army and the right family name.ผู้ปกครองที่เป็นที่รัก มีแสนยานุภาพ และตระกูลที่ถูกต้อง The Wars to Come (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sea power[N] ประเทศมหาอำนาจทางทะเล, See also: แสนยานุภาพทางทะเล, แสนยานุภาพของกองทัพเรือ, Syn. naval strength, naval forces

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top