Search result for

แนียสำ

(97 entries)
(0.2066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนียสำ-, *แนียสำ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แนียสำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: couple กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Coupledคู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couple    [N] คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
couple    [N] คู่สามีภรรยา
couple    [VT] ทำให้เชื่อมต่อ, Syn. unite, join, link
couple    [VI] มีเพศสัมพันธ์
couple    [N] สองสิ่งที่คล้ายกัน, Syn. pair, twosome
couple    [N] สิ่งที่เชื่อมติดกัน, Syn. bond, link
coupler    [N] สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อ
couplet    [N] คู่เหมือน, See also: สิ่งสองสิ่งที่เหมือนกัน, Syn. couple, pair, twosome
couple on    [PHRV] ผูกติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, Syn. join on
couple up    [PHRV] เชื่อมต่อกัน (โดยเฉพาะสองสิ่ง), See also: รวมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coupleคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coupled pulse; pulse, bigeminal; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coupled waveคลื่นคู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
couplerตัวคู่ต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coupleควบคู่ [การแพทย์]
coupleแรงคู่ควบ, แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน แนวแรงทั้งสองขนานกัน แต่มีทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Couple, Tightlyควบคู่แน่นแฟ้น [การแพทย์]
Couplers, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Couples therapyการบำบัดชีวิตคู่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couple"Have you ever been to New York?" "Yes, I've been there a couple of times."
coupleI've been there a couple of times.
coupleI wonder if you would mind lending me your car for a couple of days?
coupleYou will be all right again in a couple of days.
coupleHe stayed there a couple of days.
coupleI'll get it through in a couple of minutes.
coupleMay I ask a couple of questions?
coupleThe couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.
coupleJust stay off your feet for the next couple of weeks, and you'll be just fine.
coupleThat couple gets soused nearly every night.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
coupler(คัพ'เพลอะ) n. เครื่องต่อ,อุปกรณ์ต่อเชื่อม,สิ่งที่พ่วง,ตะขอพ่วง,จานต่อเพลา
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
uncouple(อันคัพ'เพิล) vt.,vi. ปลด,ปล่อย,ทำให้หลุดออก,หลุด., Syn. unfasten

English-Thai: Nontri Dictionary
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
couple(vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง
couplet(n) คำคู่,ประโยคคู่
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ผัวตัวเมีย    [N] couple, See also: spouse, husband and wife, Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย, Example: ไม่ว่าสามีจะทำผิดต่อเธอแค่ไหน ดวงดอมก็ยังให้อภัย เพราะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมานาน, Count unit: คู่
คู่    [CLAS] pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
คู่    [N] couple, See also: spouse, mate, partner, Example: สามีภรรยาคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก, Thai definition: ผัวหรือเมีย
ยม    [N] twin, See also: couple, pair, double, counterpart, Syn. แฝด, คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมก    [N] pair, See also: couple, double, counterpart, Syn. คู่, แฝด, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมล    [N] pair, See also: couple, mates, two, two of a kind, duo, twosome, combination, Syn. คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
จับคู่[v.] (japkhū) EN: pair off ; match   FR: accorder ; accoupler
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set   FR: paire [f] ; couple [m]
คู่[n.] (khū) EN: mate ; spouse ; partner ; couple   FR: épouse [f] ; partenaire [m, f] ; couple [m]
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple   FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPLE    K AH1 P AH0 L
COUPLED    K AH1 P AH0 L D
COUPLER    K AH1 P L ER0
COUPLES    K AH1 P AH0 L Z
COUPLEY    K AH1 P L IY0
COUPLE'S    K AH1 P AH0 L Z
COUPLERS    K AH1 P L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
couple    (v) (k uh1 p l)
coupled    (v) (k uh1 p l d)
couples    (v) (k uh1 p l z)
couplet    (n) (k uh1 p l i t)
couplets    (n) (k uh1 p l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paar {n} | Paare {pl}couple | couples [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
カップル[, kappuru] (n) couple; (P) [Add to Longdo]
カプラー(P);カプラ;カップラ;カップラー[, kapura-(P); kapura ; kappura ; kappura-] (n) coupler; (P) [Add to Longdo]
カポー[, kapo-] (n) (sl) (See カップル) couple [Add to Longdo]
サーモカップル[, sa-mokappuru] (n) thermocouple [Add to Longdo]
デカップラ[, dekappura] (n) decoupler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一对[yī duì, / ] couple; pair [Add to Longdo]
[duì, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [Add to Longdo]
挂钩[guà gōu, / ] couple; link together [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couple \Cou"ple\ (k[u^]p"'l), n. [F. couple, fr. L. copula a
   bond, band; co- + apere, aptum, to join. See {Art}, a., and
   cf. {Copula}.]
   1. That which joins or links two things together; a bond or
    tie; a coupler. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is in some sort with friends as it is with dogs
       in couples; they should be of the same size and
       humor.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       I'll go in couples with her.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Two of the same kind connected or considered together; a
    pair; a brace. "A couple of shepherds." --Sir P. Sidney.
    "A couple of drops" --Addison. "A couple of miles."
    --Dickens. "A couple of weeks." --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
       Adding one to one we have the complex idea of a
       couple.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
       [Ziba] met him with a couple of asses saddled. --2
                          Sam. xvi. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. A male and female associated together; esp., a man and
    woman who are married or betrothed.
    [1913 Webster]
 
       Such were our couple, man and wife.  --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
       Fair couple linked in happy, nuptial league.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) See {Couple-close}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Elec.) One of the pairs of plates of two metals which
    compose a voltaic battery; -- called a {voltaic couple} or
    {galvanic couple}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) Two rotations, movements, etc., which are equal in
    amount but opposite in direction, and acting along
    parallel lines or around parallel axes.
    [1913 Webster]
 
   Note: The effect of a couple of forces is to produce a
      rotation. A couple of rotations is equivalent to a
      motion of translation.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couple \Cou"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Coupled} (k[u^]p"'ld); p.
   pr. & vb. n. {Coupling} (k[u^]p"l[i^]ng).] [F. coupler, fr.
   L. copulare. See {Couple}, n., and cf. {Copulate}, {Cobble},
   v.]
   [1913 Webster]
   1. To link or tie, as one thing to another; to connect or
    fasten together; to join.
    [1913 Webster]
 
       Huntsman, I charge thee, tender well my hounds, . .
       .
       And couple Clowder with the deep-mouthed brach.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To join in wedlock; to marry. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       A parson who couples all our beggars. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couple \Cou"ple\, v. i.
   To come together as male and female; to copulate. [Obs.]
   --Milton. Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 couple
   n 1: a pair who associate with one another; "the engaged
      couple"; "an inseparable twosome" [syn: {couple},
      {twosome}, {duo}, {duet}]
   2: a pair of people who live together; "a married couple from
     Chicago" [syn: {couple}, {mates}, {match}]
   3: a small indefinite number; "he's coming for a couple of days"
   4: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair}, {twosome},
     {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet}, {distich},
     {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   5: (physics) something joined by two equal and opposite forces
     that act along parallel lines
   v 1: bring two objects, ideas, or people together; "This fact is
      coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my
      daughter with a nice young man?"; "The student was paired
      with a partner for collaboration on the project" [syn:
      {match}, {mate}, {couple}, {pair}, {twin}]
   2: link together; "can we couple these proposals?" [syn:
     {couple}, {couple on}, {couple up}] [ant: {decouple},
     {uncouple}]
   3: form a pair or pairs; "The two old friends paired off" [syn:
     {pair}, {pair off}, {partner off}, {couple}]
   4: engage in sexual intercourse; "Birds mate in the Spring"
     [syn: {copulate}, {mate}, {pair}, {couple}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 couple [kupl]
   couple; married people
   pair
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top