Search result for

เสาธง

(22 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสาธง-, *เสาธง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาธง[N] flagstaff, See also: flag pole, Syn. เสาธงชาติ, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Count unit: ต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสาธงน. เสาที่ใช้ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's when they hoist you up the flag pole by your undies.เขาจะเอากางเกงใน ของเราผูกกับเสาธง Mattress (2009)
No offense, but I was the best, and I finished on top.และเป็นหนึ่งเดียวก็จริง แต่ผมจะไม่เล่นให้วิทยาลัยที่มีเสาธงยาว 10 ฟุตนี่หรอกนะครับ Football, Feminism and You (2009)
So Grandpa built me that flagpole.ดังนั้นคุณตาสร้างเสาธงนั้น From Up on Poppy Hill (2011)
The parade, the game, stringing Stinky John up the flagpole by his underwear.ขบวนแห่ เล่นเกมส์ ชักกางเกงในของเจ้าจอห์นเหม็นโฉ่ ขึ้นเสาธง Restless (2011)
Strung him up by his tighty whities off the flagpole 20 feet in the air.เกี่ยวกางเกงในสีขาว ชักขึ้นเสาธง 20 ฟุต Restless (2011)
Well, anything involving flagpoles and-and, uh... and underwear.อะไรที่เกี่ยวข้องกับเสาธง และกางเกงใน Restless (2011)
Apparently, I didn't string Stinky John up by his tighty whities on the flagpole.จริงๆแล้ว ผมไม่ได้ชักกางเกงในของจอห์น ขึ้นเสาธง Restless (2011)
He convinced a judge to forgive five years back taxes by getting him to agree that you humping an American flag to Back In Black was not stripping but actually not-for-profit performance art.เขาโน้มน้าวให้ศาล ยกเว้นภาษี 5 ปีย้อนหลังให้คุณ โดยทำให้ศาลเห็นด้วยว่า การที่คุณเต้นกับเสาธงชาติอเมริกัน ประกอบเพลง Back In Black Heroic Origins (2013)
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน". 12 Angry Men (1957)
What happened to the flagpole?เกิดอะไรขึ้น กับเสาธงครับ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You made it up to him by stealing all my underwear... so you could run them up the flagpole.คุณเลยให้พวกเขาขโมยกางเกงในฉัน คุณ และพวกเขาก็วิ่งหนีไปที่เสาธง American Pie Presents: Band Camp (2005)
- How'd you get that high? Climbed. Nearly fell off a flagpole.ก็ปีนสิ เกือบตกจากเสาธงแน่ะ Spider-Man 3 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagstaff[N] เสาธง, Syn. flagpole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flagpolen. ไม้ที่ติดธง,เสาธง
flagstaffn. เสาธง -pl. -flagstaves,flagstaffs
pole(โพล) n.,v. (ใช้) ไม้ยาว,ไม้เสา,เสาโทรเลข,ไม้ราว,เสาธง,ไม้ถ่อ,ไม้คาน,ขั้ว,จุดแห่งความสนใจ,จุดที่อยู่ตรงกันข้าม
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
staff(n) คณะคนงาน,ไม้ถือ,ไม้เท้า,เสาธง,คทา,ป้ายบอกทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top