Search result for

เป็นอันตราย

(47 entries)
(1.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นอันตราย-, *เป็นอันตราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอันตราย [V] be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพย์ติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย, Thai definition: ทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ, ให้โทษถึงชีวิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethal Effectsเป็นอันตรายต่อชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You heard what we did. The kid's a dangerous killer.คุณได้ยินสิ่งที่เราทำ เด็กเป็นนักฆ่าที่เป็นอันตราย 12 Angry Men (1957)
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้ How I Won the War (1967)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
But your business is...a little dangerous.แต่ธุรกิจของคุณเป็นอันตรายน้อย ... The Godfather (1972)
It's still dangerous...ก็ยังคงเป็นอันตราย ... The Godfather (1972)
They can change the course of events and people's lives, but only to do harm.สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์และ ชีวิตผู้คน, ในทางที่เป็นอันตรายเท่านั้น. Suspiria (1977)
- Considered extremely dangerous.เอลวุด บลูส พิจารณาอย่างสุดขีดซึ่งเป็นอันตราย กระเพนเฟืวเรอ The Blues Brothers (1980)
Isn't that supposed to be dangerous?ไม่ควรที่จะเป็นอันตรายไหม First Blood (1982)
Blair, have you seen Fuchs ?ฉันไม่อยากทำตัวเป็นอันตรายกับทุกคน มันจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน The Thing (1982)
He can't handle any more stress right now.ซึ่งเป็นอันตรายกับพวกเรา เขารับความกดดันไม่ไหวแล้ว Day of the Dead (1985)
Freedom of thepress is now in jeopardy!อิสรภาพแห่งการถูกกดดัน ตอนนี้เป็นอันตรายAkira (1988)

English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boil up    [PHRV] เป็นอันตรายยิ่งขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
disagree with    [PHRV] เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
eat into    [PHRV] ทำร้าย, See also: เป็นอันตรายกับ, มีผลร้ายกับ
deadly    [ADJ] เป็นอันตรายถึงตายได้, See also: เหมือนตาย, Syn. destrucitve, mortal
deleterious    [ADJ] เป็นอันตราย (คำทางการ), See also: เป็นภัย, เป็นผลร้าย, Syn. corrosive, wasting, Ant. beneficial, useful
hoist with one's own petard    [IDM] โดนกรรมสนอง, See also: เป็นอันตรายจากการกระทำของตนเองที่มุ่งหวังทำลายผู้อื่น
out on a limb    [IDM] เสี่ยง, See also: เป็นอันตราย
illy    [ADJ] เป็นอันตราย, See also: เป็นปัญหา
maleficent    [ADJ] ชั่วร้าย, See also: เป็นอันตราย, ซึ่งกระทำชั่ว, Syn. harmful, hurtful, malefic, Ant. beneficent
malevolent    [ADJ] เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, ชั่ว, เลว, Syn. harmful, malignant, vicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
harmfuladj. เป็นอันตราย., See also: harmfulness n., Syn. hurtful,injurious ###A. beneficial

English-Thai: Nontri Dictionary
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ
hurt(vi) บาดเจ็บ,เสียหาย,เป็นอันตราย, ทำอันตราย
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered (adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม

German-Thai: Longdo Dictionary
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top