Search result for

เป็นขุย

(9 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นขุย-, *เป็นขุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นขุย[V] be flaky, See also: be scaly, Syn. เป็นเกล็ด, เป็นสะเก็ด, Example: ผิวหน้าลอกออกเป็นขุยเพราะอากาศหนาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scurfy; furfuraceousเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furfuraceous; scurfyเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keratoticเป็นขุย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นขุย[v.] (pen khui) EN: be flaky ; be scaly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frieze(ฟรีซ) {friezed,friezing,friezes} n. ผ้าที่มีขนข้างเดียว,บัวหรือลายสลักใต้ชายคา. vt. ทำให้เป็นขุยขน
tease(ทีซ) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส,ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน, See also: teasingly adv.
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน

English-Thai: Nontri Dictionary
threadbare(adj) เป็นขุย(ผ้า),สึก,กะรุ่งกะริ่ง,เก่าแก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top