ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้าใจง่าย

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าใจง่าย-, *เข้าใจง่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าใจง่าย[V] easily understood, See also: understand easily, Ant. เข้าใจยาก, Example: หนังสือเล่มนี้ขายดีเพราะใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย, Thai definition: รับรู้ได้ง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you should pretend like you're talking to... someone educated in the penal system.คุยกับข้า ใช้ภาษาคนขี้คุก จะเข้าใจง่ายกว่ามั๊ย ไม่ต้องหรอก... The Chronicles of Riddick (2004)
That makes sense 'cause when the first one went missing in '82, I was 3.เข้าใจง่าย เพราะตอนที่คนแรกหายไปในปี 82 ฉันแค่ 3 ขวบ Pilot (2005)
Talk to me without any apprehension.พูดมาเลยผมเข้าใจง่าย Heyy Babyy (2007)
but...คุณยกตัวอย่างได้เข้าใจง่ายดี แต่... We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
The most sensible thing would be to... let Steven fend for himself.บางอย่างมันก็เป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ ... ช่วยสตีเฟ่น นำเขาออกมา Episode #2.2 (2008)
Men are simple.ผู้ชายเข้าใจง่าย The Ugly Truth (2009)
Men are simple.ผู้ชายนั้นเข้าใจง่าย The Ugly Truth (2009)
It's simple to understand!เข้าใจง่ายจะตาย! Pilot (2009)
IT MAKES MORE SENSE IF YOU PICK BAD NEWS FIRST.มันจะเข้าใจง่ายกว่า ถ้าคุณเลือกข่าวร้ายก่อน Valley Girls (2009)
Seems pretty straightforward.ดูเข้าใจง่ายดี Hard-Hearted Hannah (2009)
They're not as understanding as christians.พวกนี้ไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนคริสเตียนนะ Introduction to Film (2009)
I do not understand. - I captured.ฉันไม่เข้าใจ\ ฉันจะทำให้เข้าใจง่ายๆนะ Push (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngāi) EN: understand easily ; easily understood   FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decided[ADJ] เห็นชัด, See also: เข้าใจง่าย, เด่นชัด, เด็ดขาด, Syn. clear
luminous[ADJ] เข้าใจง่าย, See also: แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Syn. understandable, perspicuous, lucid, clear, Ant. obscure
stare in[PHRV] เข้าใจง่าย
stare someone in the face[IDM] เข้าใจง่าย
user-friendly[ADJ] ใช้ง่าย, See also: เข้าใจง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
intelligible(อินเทล'ลิจิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้ดี,เข้าใจง่าย,เข้าใจได้., See also: intelligibleness n. intelligibly adv.
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear
readable(รี'ดะเบิล) adj. อ่านได้ง่าย,อ่านเข้าใจง่าย,อ่านออกได้, See also: readability n. readably adv.
simplify(ซิม'พละไฟ) vt. ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง,ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้เข้าใจง่าย,ทำให้ชัดเจน., See also: simplification n. simplificative adj. simplifier,simplificator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
intelligible(adj) เข้าใจได้,เป็นภาษา,เข้าใจง่าย
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย
simplification(n) การทำให้เข้าใจง่าย
simplify(vt) ทำให้ไม่ยุ่งยาก,ทำให้ง่าย,ทำให้เข้าใจง่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top