Search result for

เกียจคร้าน

(47 entries)
(0.0706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกียจคร้าน-, *เกียจคร้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียจคร้าน[ADJ] lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
เกียจคร้าน[V] be lazy, See also: be indolent, be idle, be slothful, be inert, be inactive, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนบางพวกเกียจคร้านที่จะประกอบสัมมาอาชีพ คอยจ้องแต่จะลักขโมย เบียดเบียนคนอื่น, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกียจคร้านก. ขี้เกียจ, ไม่อยากทำงาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lazinessเกียจคร้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After all, how could, god stand idly by.หลังจากทุกสิ่งทุกอย่าง เขากลับเฝ้าดูอย่างเกียจคร้าน Sympathy for the Devil (2009)
- Agnostic-- lazy man's atheist.Agnostic... พวกนี้เกียจคร้านยิ่งกว่า Atheist อีกแน่ะ Comparative Religion (2009)
If I once give way to idleness, I shall be wretched.ถ้าฉันเกียจคร้านแม้สักครั้ง ฉันคงจะโชคร้ายแน่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
here on the savanna, the wildebeest lounges, lazy and self-content...ณ ทุ่งสะวันนา วัวเดินทอดน่อง อย่างเกียจคร้านและพึงพอใจ... Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Good thought, Mr. Berg. No grass grows under your feet.คิดได้ดี คุณเบิร์ก อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคในการทำงาน Your World to Take (2010)
Pray to the same gods who idly stood by... as my wife and my children were stricken by disease.พวกเทพ ที่เกียจคร้านไม่ยอมช่วยยาม... ...เมียและลูกๆของข้า ล้มป่วย Immortals (2011)
Bummer, Baumer, whatever his fucking name is, better man than you, mate.คนเกียจคร้าน Baumer, สิ่งที่ชื่อร่วมเพศของเขาคือคนที่ดีกว่าคุณเพื่อน Starred Up (2013)
So, a rich dumb-dumb who will never graduate and keep dropping money into the school indefinitely.ความเกียจคร้าน และที่บ้านรวย ลูกคนรวยแต่โง่ซึ่งจะไม่มีวันจบ Economics of Marine Biology (2013)
I've sat back and watched all the corrupt, lazy men buy their way into this job and waste it.ผมนั่งลงและมองดูการทุจริต คอรับชั่น พวกเกียจคร้าน ซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำอะไร Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
Their weakness and sloth and libidinous behavior.ความอ่อนแอ เกียจคร้าน และตัณหาราคะของพวกเขา Live by Night (2016)
You're just about 110 pounds of bummer, ain't you?คุณเพียงแค่ประมาณ 110 ปอนด์ ของคนเกียจคร้าน, คือคุณไม่? มาสิ The Hollow Point (2016)
Your lazy butts are in this too!ก้นเกียจคร้านของคุณอยู่ในนี้อีกด้วย The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent   FR: paresseux ; oisif
เกียจคร้านมากมาย[adj.] (kīetkhrān mākmāi) FR: paresseux comme une couleuvre (loc.) ; très paresseux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idle[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
inactive[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
indolent[ADJ] ขี้เกียจ, See also: เกียจคร้าน, สังหลังยาว
laze[VI] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. loaf
lazy[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า, Syn. idle, slothful, slack, Ant. brisk, active, fit, lively
supine[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เกียจคร้าน, ขี้เกียจ, Syn. inactive, passive, inert, lethargic, lazy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
idler(ไอ'ดฺเลอะ) n. คนเกียจคร้าน
indolence(อิน'ดะเดินซฺ) n. ความเกียจคร้าน,ความไม่เจ็บปวด,ความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ
indolent(อิน'ดะเลินทฺ) adj. เกียจคร้าน,ไม่เจ็บปวด,เจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: indolently adv., Syn. inactive ###A. lively
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence,laziness,lethargy
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack

English-Thai: Nontri Dictionary
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
idly(adv) อย่างเกียจคร้าน,อย่างเหลวไหล,อย่างเปล่าๆ
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย
inactive(adj) อยู่เฉย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
inactivity(n) ความอยู่เฉย,ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน
indolence(n) ความเกียจคร้าน
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า

German-Thai: Longdo Dictionary
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
faul(adj) ขี้เกียจ, เกียจคร้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top