Search result for

เกรเดียนท์

(6 entries)
(0.2369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกรเดียนท์-, *เกรเดียนท์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เกรเดียนท์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เกรเดียนท์*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gradient windลมเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Subgradient windลมซับเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Supergradient windลมซูเพอร์เกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Countergradient windลมต้านเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรเดียนท์[n.] (krēdīen) EN: gradient   FR: gradient [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top