Search result for

ะฟิสൠำ

(161 entries)
(2.2349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ะฟิสൠำ-, *ะฟิสൠำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ะฟิสൠำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: tabl กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
Table of Contents(n) สารบัญ
table salt(n ) เกลือบริโภค
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
table[N] โต๊ะ, See also: โต๊ะอาหาร, Syn. desk, stand
table[N] ตาราง, See also: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ, Syn. schedule, record, chart
table[N] แผ่นไม้, See also: แผ่นจารึก
table[N] กระดานหมากรุก
table[N] อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก, Syn. food, meal
table[N] ที่ราบสูง
table[VT] วางไว้บนโต๊ะ
table[VT] เลื่อนออกไป, See also: เลื่อน, Syn. postpone, put off, defer
table[VT] ใส่ข้อมูลในตาราง
tablet[N] ยาเม็ดแบน, Syn. capsule, medicine, pill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue,chart
table linenn. ผ้าปูโต๊ะ
table lookupการค้นตารางหมายถึงการเรียกหา ค้นหาข้อมูลจากในตาราง โดยใช้คำหลัก ดู keyword ประกอบ
table setn. ชุดรับประทานอาหาร
table tennisn. กีฬาปิงปอง, Syn. Ping Pong
tableau(แทบ'โล,เทโบล) n. ภาพ,รูป,ฉาก,ละครนิ่ง,เรื่องในละคร,ภาพวาด,ฉากหรือรูปปั้นที่มีชีวิตชีวา pl. tableaux, tableaus
tableau curtainn. ม่านเวทีละครชนิดเป็นกลาง
tableclothn. ผ้าปูโต๊ะ
tablelandn. ที่ราบสูง
tablespoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ pl. -tablespoonfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
table(n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง
table(vt) วางบนโต๊ะ,ทำบัญชี,ทำตาราง,บันทึกรายการ
tableau(n) ภาพ,ละครนิ่ง,รูป,ฉาก
tablecloth(n) ผ้าปูโต๊ะ
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
tablet(n) แผ่นจารึก,ยาเม็ด,ป้าย,สมุดฉีก,สมุดแฟ้ม,สมุดบันทึก
tableware(n) เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tableตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tableรอการพิจารณา (ญัตติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tableตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
table๑. รอพิจารณา (เรื่อง, คดี), แขวนเรื่องไว้๒. ตารางเรื่อง, บัญชีเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tableตาราง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
table fileแฟ้มตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
table look-up; look-upการค้นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
table mountainเขายอดตัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
table of casesบัญชีคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
table of limitsตารางขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
tableตาราง
การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
Tableโต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
table numberหมายเลขตาราง, ตัวเลขที่แสดงลำดับที่ของตารางสถิติ  (ดู statistical table  ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Table of contentสารบาญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
table (n ) โต๊ะ
table wine (n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย
See also: S. light wine, R. wine

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
Don't worry. I have a table for you. Wait!ไม่ต้องห่วง ผมมีโต๊ะ สำหรับพวกคุณ There Might be Blood (2008)
In the v.I.P. Section." kittens, please. I found her table.หยุด ก่อน แมวเหมียว ฉันหาโต๊ะเธอเจอแล้ว There Might be Blood (2008)
There's another one under the table that'll repel or attract, depending on how you shift them.แล้วก็มีอีกอันใต้แท่นบูชาซึ่งมันจะดูด\ หรือผลักกันแล้วแต่ว่านายจะยกมันอย่างไร Birthmarks (2008)
Aplastic anemia takes LAM off the table.โรคโลหิตจาง ทำให้เกิด lam ปิดโต๊ะ Lucky Thirteen (2008)
You, move that table in front of the other door.คุณ.. เอาโต๊ะไปขวางอีกประตู Last Resort (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
why would they test the tablet?สาเหตุที่พวกเขาจะทดสอบป้าย? Gas Pills (2008)
- We're at the table.-พวกเราอยู่ที่โต๊ะ Pilot (2008)
Every time I see you sittin'at this table... hell, I do a double take.ทุกครั้งที่ฉันเห็นนายนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้... ให้ตายสิ มันทำให้ฉันนึกถึงเขา Pilot (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
As long as you've food on the table and a roof over your head, you're happy.อยากจะกินอะไรก็ได้ตามใจชอบ ฟังดู... The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tablA crystal chandelier was hanging over the table.
tablA fork fell off the table.
tablAfter supper she cleared the table.
tablAll of us were happy at the table.
tablAll the goods for sale are set out on the tables.
tablAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
tablAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
tablA mouse went for a walk on the table.
tablAn old wooden box served as table.
tablA Persian cat was sleeping under the table.
tablA table has four legs.
tablAt least let me help with the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดลมตั้งโต๊ะ[N] table fan, See also: portable fan, stand-up fan, Syn. พัดลมตั้งพื้น, Ant. พัดลมแขวนเพดาน, พัดลมเพดาน, Example: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่, Count unit: ตัว, Thai definition: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
ผ้าเช็ดปาก[N] table napkin, See also: napkin, serviette
ยาเม็ด[N] pill, See also: tablet, Ant. เม็ด, Example: เด็กๆ ชอบกินยาน้ำมากกว่ายาเม็ด
เกลือสมุทร[N] sea salt, See also: table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือแกง, Ant. เกลือสินเธาว์, เกลือบก, Example: มนุษย์รู้จักการทำเกลือตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช ทั้งเกลือสินเธาว์ในแผ่นดินและเกลือสมุทรแถบชายทะเล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากน้ำทะเล
ปิงปอง[N] table tennis, See also: ping pong, Example: นักวิจัยบางท่านกล่าวว่าจะสามารถผลิตหุ่นยนต์ที่เล่นปิงปองกับคนได้, Thai definition: ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้ไม้แบนตีลูกกลมๆ ซึ่งทำด้วยเซลลูลอยด์ข้ามตาข่ายที่ขึงอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมโต้กันไปมาทำนองเทนนิส, Notes: (อังกฤษ)
สารบบ[N] table of contents, See also: content, Syn. สารบับ, สารบัญ, สารบาญ, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นสารบบ, Thai definition: คำบอกเรื่อง, บัญชีเรื่อง
สารบัญ[N] table of contents, See also: content, index, Syn. สารบาญ, Example: การหาเรื่องที่ตนต้องการอ่านด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคือเปิดดูที่สารบัญ, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
สารบาญ[N] table of contents, See also: content, Syn. สารบัญ, Example: รายงานวิชาการต้องมีสารบาญเสมอ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
ตาตาราง[N] tabulation, See also: table, squares (as on graph paper), square measure, Syn. ตาราง, Ant. ตา, Example: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้, Thai definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ตาราง[N] table, See also: list, Example: เราสามารถดูรายการสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในร้านได้จากตารางนี้, Count unit: ตาราง, Thai definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheūn) FR: restaurer ; rétablir
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLE    T EY1 B AH0 L
TABLES    T EY1 B AH0 L Z
TABLER    T EY1 B AH0 L ER0
TABLED    T EY1 B AH0 L D
TABLET    T AE1 B L AH0 T
TABLING    T EY1 B AH0 L IH0 NG
TABLETS    T AE1 B L AH0 T S
TABLING    T EY1 B L IH0 NG
TABLEAU    T AH0 B L OW1
TABLE'S    T EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
table    (v) (t ei1 b l)
tabled    (v) (t ei1 b l d)
tables    (v) (t ei1 b l z)
tablet    (n) (t a1 b l i t)
tableau    (n) (t a1 b l ou)
tablets    (n) (t a1 b l i t s)
tabling    (v) (t ei1 b l i ng)
tabloid    (n) (t a1 b l oi d)
tableaux    (n) (t a1 b l ou z)
tablemat    (n) (t ei1 b l m a t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tableau {n}tableau [Add to Longdo]
Tablett {n} | Tabletts {m}tray | trays [Add to Longdo]
Tablett {n}salver [Add to Longdo]
Tablette {f} | Tabletten {pl} | runde Tablettetablet; pill | tablets; pill | troche [Add to Longdo]
Tablette {f}tabloid [Add to Longdo]
Tablettenmissbrauch {m}; Tablettenmißbrauch {m} [alt]pill abuse; pharmacophilia [Add to Longdo]
Tablettierung {f}compression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乒乓球[pīng pāng qiú, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ, ] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball [Add to Longdo]
乒乓球台[pīng pāng qiú tái, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄊㄞˊ, / ] table-tennis table [Add to Longdo]
台地[tái dì, ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ, ] tableland; mesa [Add to Longdo]
小报[xiǎo bào, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] tabloid newspaper [Add to Longdo]
平板[píng bǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄢˇ, ] tablet; flat [Add to Longdo]
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] table [Add to Longdo]
桌子[zhuō zi, ㄓㄨㄛ ㄗ˙, ] table; desk [Add to Longdo]
桌布[zhuō bù, ㄓㄨㄛ ㄅㄨˋ, ] tablecloth [Add to Longdo]
桌球[zhuō qiú, ㄓㄨㄛ ㄑㄧㄡˊ, ] table tennis [Add to Longdo]
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] table [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
錠剤[じょうざい, jouzai] Tablette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top