Search result for

ะนสൠพฟืะำ

(159 entries)
(1.8979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ะนสൠพฟืะำ-, *ะนสൠพฟืะำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ะนสൠพฟืะำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: tol กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
tolv (n ) twelve

English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
santol(n) กระท้อน (ผลไม้)
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tola[N] หน่วยชั่งน้ำหนักของอินเดีย (1 tola เท่ากับ 11.7 กรัม)
told[VT] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell
toll[N] ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, Syn. duty, fee, tollage
toll[N] การสูญเสีย, See also: การถูกทำลาย, Syn. damage, deaths, losses
toll[VI] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[VT] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[N] การตีระฆัง, See also: เสียงระฆัง
tolerant[ADJ] ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้, Syn. broad-minded
tolerant[ADJ] ที่มีความอดทน, Syn. patient
tolerant[ADJ] ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
told(โทลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell, -Phr. (all told ทั้งหมดนับทุกคน)
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต
toll barn. ประตูหรือด่านเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม., Syn. toll gate
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
toll calln. โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าธรรมเนียม

English-Thai: Nontri Dictionary
told(vt) pt และ pp ของ tell
tolerable(adj) พอทนได้,พอประมาณ,ไม่เลว,อดทนได้
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม
toll(vt) เคาะระฆัง,เก็บภาษี,เก็บค่าธรรมเนียม,เก็บค่าขนอน
apostolic(adj) เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tolerance doseขนาดพอทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance testการทดสอบความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, acquiredความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, crossedความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, drugความชินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, glucoseความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, inbornความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance; tolerationความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerantทนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Tollsค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Tolueneโทลูอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tolueneโทลูอีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yeah, Laurel told me.// ใช่ ลอเรลบอกฉันแล้ว The Serena Also Rises (2008)
The story I told you about my mother?เรื่องที่ฉันเล่าเกี่ยวกับแม่ฉัน The Serena Also Rises (2008)
All right, but I did what you told me.เอาหละครับ แต่ผมลองทำอย่างที่คุณพูดแล้ว The Serena Also Rises (2008)
When I ran into headmistress Queller, she told me Jenny Humphrey hadn't been to school in ten days due to a bad case of mono.ตอนที่หนูไปหาครูใหญ่ เธอบอกว่าเจนนี่ไม่ได้มาโรงเรียนเลย 10 วันได้แล้วมั้งคะ The Serena Also Rises (2008)
Hey, mom, Poppy told me that you called her assistant to make arrangements for the two of us to go to Eleanor's show together.แม่คะ Poppy บอกหนูว่าแม่โทรหาผู้ช่วยของเธอ ให้จัดการพาเราสองคนไปงานของเอลานอร์ด้วยกันหรอคะ The Serena Also Rises (2008)
But I already told you Poppy and her crowd never miss Marc Jacobs' show.แต่หนูบอกแม่แล้วนี่คะว่า Poppy กับเพื่อนของเค้าหนะ ไม่มีทางพลาดงานของ Marc Jacpb หรอกค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
I told you to do nothing. What was that too difficult?ฉันบอกให้เธอเฉยๆ ไว้ มันจะยากอะไรนักหนา The Ex-Files (2008)
No, I told her to stay out of this.ไม่ ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้ The Ex-Files (2008)
Yeah, but--but then I left, and I told Blair to stop.- ใช่ แต่ฉันบอกแบลร์ให้หยุดแล้ว The Ex-Files (2008)
Why haven't you told me any of this?ทำไมพี่ไม่บอกฉันก่อนหน้านี้หละ The Serena Also Rises (2008)
I told Laurel my daughter could make a better seating char than that drug-addled publicist.แม่บอกลอเรลแล้วว่าให้ลูกเป็นคนปรับผังที่นั่งใหม่หมด ดีกว่าจะให้ไอ้ห่วยนั่นทำ The Serena Also Rises (2008)
She told me that if Nate left her,เธอบอกฉันว่า ถ้าเนททิ้งเธอ The Dark Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tolI'll never forget what you told me.
tolThat car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.
tolYou should have told me that you wanted me to come alone.
tolI think it pity that he told a lie.
tolThe boy may have told a lie to please his parents.
tolMy boss told me it's hard to approach me.
tolI told him to keep his promise.
tolI couldn't catch on to the joke he told us.
tolThe teacher told the kids to be quiet.
tolHow can you tolerate that rude fellow?
tolShe may have told me a lie.
tolI told my son in Canada to write me more letters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันติธรรม[N] toleration, Syn. ความอดกลั้น, ขันติ, Example: ผู้ที่มีขันติธรรมในการดำเนินชีวิตจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี, Thai definition: หลักธรรมที่ว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบตัว
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความอดทน[N] tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน
ฝืนทน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, Example: บางทีผมต้องฝืนทนและคุยไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
อดกลั้น[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก
ทรหด[V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
กรำ[V] tolerate, See also: suffer, drudge, endure, Syn. ตรำ, ตรากตรำ, Example: แม่กรำแดดกรำฝนมาทั้งวันจนไม่สบาย
กล้ำกลืน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, ฝืนใจ, อดกลั้น, ฝืนทน, Example: เด็กหญิงหัวเราะเสียงใส ส่วนเขากล้ำกลืนฝืนทนยิ้มให้ทุกคนตลอดบ่าย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate   FR: tolérer
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLD    T OW1 L D
TOLE    T OW1 L
TOLL    T OW1 L
TOLEN    T OW1 L AH0 N
TOLLE    T AA1 L
TOLIN    T OW1 L IH2 N
TOLAN    T OW1 L AH0 N
TOLAR    T OW1 L ER0
TOLES    T OW1 L Z
TOLER    T OW1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
told    (v) (t ou1 l d)
toll    (v) (t ou1 l)
tolls    (v) (t ou1 l z)
tolled    (v) (t ou1 l d)
tollbar    (n) (t ou1 l b aa r)
tolling    (v) (t ou1 l i ng)
tolerant    (j) (t o1 l @ r @ n t)
tolerate    (v) (t o1 l @ r ei t)
tollbars    (n) (t ou1 l b aa z)
tollgate    (n) (t ou1 l g ei t)

German-Thai: Longdo Dictionary
stolpern über etw.(akk)(vt phrase) |stolperte, ist gestolpert| สะดุดหรือ กระทบอะไรบางอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toleranz {f}tolerance [Add to Longdo]
Toleranz {f}permissiveness [Add to Longdo]
Toleranzbereich {m}tolerance region [Add to Longdo]
Tolle {f}quiff [Add to Longdo]
Tollerei {f}romp [Add to Longdo]
Tollhaus {n} | Tollhäuser {pl}bedlam | bedlams [Add to Longdo]
Tollheit {f}rabidity [Add to Longdo]
Tollheit {f}; Wahnsinn {m}madness [Add to Longdo]
Tollkirsche {f} [bot.] | Tollkirschen {pl}deadly nightshade; belladonna | deadly nightshades [Add to Longdo]
Tollkopf {m}; Wildfang {m}madcab [Add to Longdo]
Tollkühnheit {f}foolhardiness [Add to Longdo]
Tollwut {f}rabies [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}dub [Am.] [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}; Tolpatsch {m} [alt]clumsy fellow [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}; Tolpatsch {m} [alt]cub [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol [Add to Longdo]
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error) [Add to Longdo]
列夫・托尔斯泰[Liè fū, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ· Tuo1 er3 si1 tai4, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance [Add to Longdo]
可容忍[kě róng rěn, ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, ] tolerable [Add to Longdo]
器量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tolerance [Add to Longdo]
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, / ] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice) [Add to Longdo]
托尔斯泰[Tuō ěr sī tài, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄙ ㄊㄞˋ, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
托莱多[Tuō lái duō, ㄊㄨㄛ ㄌㄞˊ ㄉㄨㄛ, / ] Toledo, Spain [Add to Longdo]
甲苯[jiǎ běn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] toluene C6H5CH3; methylbenzene [Add to Longdo]
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, ] tolerance; ability to survive; hardiness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シストリック[しすとりっく, shisutorikku] systolic [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number [Add to Longdo]
暗号学[あんごうがく, angougaku] cryptology [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
集中局区域[しゅうちゅうきょくくいき, shuuchuukyokukuiki] Toll Area [Add to Longdo]
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛮勇[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Tol \Tol\ (t[=o]l), v. t. (Law)
     To take away. See {Toll}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top