Search result for

อุ่นเครื่อง

(8 entries)
(0.0548 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุ่นเครื่อง-, *อุ่นเครื่อง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ่นเครื่อง    [V] warm up, Syn. ฝึกซ้อม, เตรียมพร้อม, Example: การประกวดนางสาวไทยได้เริ่มอุ่นเครื่อง โดยคัดตัวรอบแรกไปแล้ว, Thai definition: ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุ่นเครื่องก. เดินเครื่องยนต์ไว้จนถึงระดับที่เครื่องจะทำงานได้ดี
อุ่นเครื่องออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมชั่วขณะก่อนเริ่มการแข่งขัน, ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุ่นเครื่อง[v.] (unkhreūang) EN: warm up   FR: s'échauffer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prelim(พรี'ลิม,พระลิม') n. การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง, Syn. preliminary
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
warm(วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง), See also: warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n., Syn. luk

English-Thai: Nontri Dictionary
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top