Search result for

อัศวโกวิท

(5 entries)
(0.0649 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัศวโกวิท-, *อัศวโกวิท*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อัศวโกวิท มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อัศวโกวิท*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัศวโกวิท    [ADJ] skilled in horsemanship, Thai definition: ผู้ชำนาญในการม้า, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัศวโกวิทน. ผู้มีความชำนาญในเรื่องม้า.
โกวิท(-วิด) ว. ฉลาด, ชำนิชำนาญ, รอบรู้ในการอันใดอันหนึ่ง, เช่น อัศวโกวิท ว่า ผู้มีความชำนาญในเรื่องม้า.

Are you satisfied with the result?

Go to Top