Search result for

อมรา

(11 entries)
(0.1141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อมรา-, *อมรา*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อมราน. อมร.
อมราดู อมร, อมร-.
อมราวดีน. ชื่อเมืองของพระอินทร์.
อมราวดีดู อมร, อมร-.

English-Thai: Longdo Dictionary
depreciation(n) ค่าเสื่อมราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depreciate(ดิพรี'ชีเอท) vt. ลดค่าของเงิน,หักค่าเสื่อม,ลดราคา,ขอเป็นส่วนลดภาษีได้ vi. (ค่า) ลดลง,เสื่อมราคา, See also: depreciator n. ดูdepreciate
depreciation(ดิพรีชีเอ'เชิน) n. การเสื่อมราคา,การลดลงของคุณค่า, Syn. drop ###A. appreciation
stultify(สทัล'ทะไฟ) vt. ทำให้ดูโง่เขลา,ทำให้น่าหัวเราะ,ทำให้ไร้สาระ,ทำให้เสื่อมราคา,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้ไร้ค่า,ลบล้าง, (กฎหมาย) แถลงแก่ศาลว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ., See also: stultification n., Syn. thwart,frustrate

English-Thai: Nontri Dictionary
depreciate(vi) เสื่อมค่า,เสื่อมราคา,ลดลง
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า,การเสื่อมลง,การเสื่อมราคา
truckle(vi) ยอมราบ,ยินยอม,ประจบสอพลอ

Are you satisfied with the result?

Go to Top