Search result for

อน-

(56 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อน,-อน-, *อน*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การตอน (n ) Air Layering
ก่อน (adv )
บัญชีครัวเรือนhousehold accounting
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n ) Tropical Rain Forest
พื้นที่ทับซ้อน (n ) overlapping territorial claims area
ภาวะโลกร้อน (n ) Global Warming
ลาพักร้อน (vt ) take a vacation leave

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้าวตอน (n ) อาหารกลางวัน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รภัสสรณ์[ระ-พัด-สอน] (name ) ความเจริญรุ่งเรือง
สยามร้อน (n slang ) บริเวณสยามสแควร์ส่วนที่เป็นร้านค้าแบบไม่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นสยามสแควร์ฝั่งที่ไม่ใช่สยามพารากอนหรือสยามเซ็นเตอร์

English-Thai: Longdo Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
turn in(vi slang) เข้านอน
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
of course(adv) อย่างแน่นอน
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
installment(n) เงินผ่อน
déjà vu(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
amentia(เอเมน' เซีย) n. ภาวะปัญญาอ่อน
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
angle of reflectionมุมสะท้อน
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน

English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
afore(con) ก่อน,แต่ก่อน
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
angleworm(n) ไส้เดือน

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Monat(n) |der, pl. Monate| เดือน
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน
Stück(n) |das, pl. Stücke| ชิ้น, ก้อน
bevorก่อน
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
genau(adj adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, See also: S. korrekt Related. Genauigkeit
sicherแน่นอน
vorก่อน
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
chaud(e)(adj) อุ่น, (très chaud) ร้อน, See also: A. froid(e),
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
cuiller หรือ cuillère(n) |f, pl. -s| ช้อน
lit(n) |m| เตียงนอน, See also: R. pucier
saumon(n) |m| ปลาแซลมอน

Are you satisfied with the result?

Go to Top