Search result for

อดอยากปากแห้ง

(5 entries)
(0.1632 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดอยากปากแห้ง-, *อดอยากปากแห้ง*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อดอยากปากแห้ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อดอยากปากแห้ง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดอยากปากแห้ง    [V] starve, See also: be famished, be short of food, Syn. อดอยาก, อดโซ, อดข้าวอดน้ำ, Example: พวกที่เป็นรัฐมนตรีรวย แต่ชาวบ้านต้องอดอยากปากแห้ง, Thai definition: ขาดแคลนอาหาร, ไม่มีพอกิน, ไม่มีจะกิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดอยากปากแห้งก. ไม่ได้กินของที่อยากกิน, อดแห้งอดแล้ง ก็ว่า.
อดแห้งอดแล้งก. ไม่ได้กินของที่อยากกิน, อดอยากปากแห้ง ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?

Go to Top