ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หิว

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หิว-, *หิว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิว[V] be hungry, Syn. อยาก, กระหาย, Ant. อิ่ม, Example: กลางวันนี่ผมไม่ค่อยกินอะไรเท่าไร หิวเมื่อไรก็กิน, Thai definition: อยากข้าวอยากน้ำ
หิวโซ[V] be very hungry, See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous, Syn. หิวงั่ก, หิวซ่ก, Ant. อิ่มแปล้, Example: ทุกๆ เย็น หลังจากโรงเรียนเลิก เด็กๆ จะหิวโซกลับบ้านกันทั้งนั้น, Thai definition: หิวมาก
หิวจัด[V] be very hungry, See also: be starving, be ravenous, be famished, Syn. หิวมาก, Example: ผมหิวจัดจนกินไก่ได้ทั้งตัว
หิวโหย[V] hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน
หิวข้าว[V] crave for rice, See also: be hungry, Syn. หิว, Example: เด็กน้อยหิวข้าวจนแสบท้อง, Thai definition: อยากกินข้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หิวก. อยากกิน, อยากดื่ม, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น หิวเงิน.
อยากหิว, กระหาย, (ใช้แก่อาหาร) เช่น อยากข้าว อยากน้ำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hungry?หิวยัง? A Study in Pink (2010)
Not hungry?ไม่หิวเหรอ? In the Evening (2013)
Hunger.ความหิว I'm No Angel (2013)
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Starving to death... in the belly of a whale.หิวโหยไปสู่ความตาย อยู่ในท้องปลาวาฬ Pinocchio (1940)
Thank you. It's very kind of you, but I'm not very hungry.ขอบคุณค่ะ คุณช่างมีนํ้าใจนัก เเต่ฉันไม่ค่อยหิว Rebecca (1940)
Is that my food? I'm famished.ของผมใช่มั้ย ผมหิวจะเเย่ ยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลย Rebecca (1940)
No, thank you, Frith. I'm really not very hungry.- ไม่ค่ะ ฟริธฉันยังไม่ค่อยหิว Rebecca (1940)
You're hungry. That's what's the matter with you.คุณหิวนั่นเเหละที่คุณเป็น Rebecca (1940)
No day, no night. Hunger, thirst, suffocation, madness.ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน ทั้งหิว กระหาย ขาดอากาศ และบ้าคลั่ง Night and Fog (1956)
Sometimes the starving eat their dressings.บางครั้ง ผู้หิวโหยก็กินเสื้อผ้าของตัวเอง Night and Fog (1956)
- We're gonna have supper. - I'm not very hungry.ฉันไม่หิวมาก The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[v.] (hiū) EN: be hungry   FR: avoir faim
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวข้าว[v.] (hiū khāo) EN: be hungry ; crave for rice   FR: avoir faim
หิวจังเลย[v. exp.] (hiū jang loēi) FR: avoir terriblement faim
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวน้ำ[v.] (hiū nām) EN: be thirsty   FR: avoir soif
หิวน้ำจัด[v. exp.] (hiū nām jat) FR: être assoiffé
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.)   FR: avoir une faim de loup (loc.)
หิวสุด ๆ[v. exp.] (hiū sut-sut) FR: avoir terriblement faim
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   

English-Thai: Longdo Dictionary
I'm hungry.(phrase) ฉันหิวข้าว.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunger[VI] หิว, See also: หิ้วท้อง
hungry[ADJ] หิว, See also: หิวโหย
peckish[SL] หิว, See also: กระหาย
clemmed[SL] หิว
Hank Marvin[SL] หิวมาก, Syn. starving
klempt[SL] หิว
starve for[PHRV] หิวกระหาย, See also: โหยหา, กระหาย, อยากมาก, ต้องการอย่างยิ่ง, Syn. hunger for, thirst for
thirst[VI] กระหายน้ำ, See also: หิวน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoriaความไม่รู้สึกหิว
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation
hungry(ฮัง'กรี) adj. หิว,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ข้าวยากหมากแพง., See also: hungrily,hungeringly adv. hungriness n., Syn. eager ###A. satiated
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
starvation(สทาร์เว'เชิน) n. การอดอาหารตาย,การอดอยาก,ความหิวโหย,ความกระหาย. adj. ทำให้อดอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
cholera(n) อหิวาตกโรค
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
hungrily(adv) อย่างหิว,อย่างโลภ,อย่างกระหาย,อย่างตะกละ
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
starvation(n) ความกระหาย,ความอดอาหาร,ความหิวโหย,ความอดอยาก
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
starveling(adj) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,ยากจน

German-Thai: Longdo Dictionary
hungrig(adj) หิว, See also: der Hunger
Hunger(n) |der| ความหิว
Durst(n) |der, nur Sg.| การกระหายน้ำ, อาการหิวน้ำ เช่น Haben Sie Durst? คุณหิวน้ำไหมครับ , See also: Related: durstig
durstig(adj adv) ที่กระหายน้ำ, ที่หิวน้ำ เช่น Ich bin so durstig. ผม(ฉัน)หิวน้ำมาก, See also: Related: Durst
Kohldampf(n slang) |der| ความหิว เช่น Ich habe schon so einen Kohldampf, gibt es hier gar nichts zu essen?, See also: S. Hunger

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top