Search result for

หมดอายุ

(41 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดอายุ-, *หมดอายุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดอายุ[V] expire, See also: run out, finish, end, terminate, Syn. หมดเวลา, หมดเขต, ถึงกำหนด, Example: สัญญาเช่าบ้านจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว, Thai definition: สิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้
หมดอายุการใช้งาน[V] end of life, Syn. หมดอายุใช้งาน, Example: รหัสผ่านนี้จะหมดอายุการใช้งาน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน, Thai definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้ให้ใช้งานได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมดอายุก. ขาดใจ, ตาย, สิ้นใจ สิ้นลม หรือ หมดลม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, the deal just expired. Now, get lost.อืมมม ช่ายๆ แต่ว่าข้อตกลงมันเพิ่งจะหมดอายุแล้วลง เอาละไปได้แล้ว Bolt (2008)
Your deal just expired.ข้อตกลงมันเพิ่งจะหมดอายุเมื่อกี้นี่เอง .. Bolt (2008)
Her lifetime is over but in her head there is... a memory chip from that time.แม้ว่าเธอจะหมดอายุขัยไปแล้ว แต่ภายในหัวของเธอ.. มีบันทึกความทรงจำในช่วงเวลานั้นไว้ Cyborg Girl (2008)
Well, after five out-of-date aspirin, I'm a little better.เอ่อ,หลังกินแอสไพลินหมดอายุ 5 เม็ด ฉันดีขึ้นมาหน่อย Nights in Rodanthe (2008)
My passport visa expired a couple months ago an d I've been in the country illegally.วีซ่าผมหมดอายุได้ 2-3 เดือนแล้ว และผมก็อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมาย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Believe it or not, Twinkie have an expiration day.นายเชื่อป่ะหล่ะ ขนมทวิงกกี้ มีวันหมดอายุด้วยหล่ะ Zombieland (2009)
Someday very soon, life's little Twinkle gauge is gonna go empty.ซึ่งมันคงจะหมดอายุไม่นานหล่ะ แล้วขนมทวิงกี้ก็จะหมดไป Zombieland (2009)
He said it tasted like really hot, really old soda.เขาเล่าให้ฟังว่ารสชาติฉี่มันไม่เชิงร้อนจริงๆ รสชาติฉี่มันเหมือนกับโซดาหมดอายุ 4 Days Out (2009)
every terminated policyดูแลสัญญาที่หมดอายุแล้ว Saw VI (2009)
The contract's About to expire.สัญญากำลังจะหมดอายุแล้ว Omnivore (2009)
The one thing i didn't tell you is that I'm here on a student visa that expired six years ago,ผมไม่ได้บอกคุณว่า ผมอยู่ที่นี่ได้โดยถือวีซ่านักเรียนที่หมดอายุไป6ปีที่แล้ว Bargaining (2009)
You're in the country on an expired visa.คุณอยู่ในประเทศขณะที่วีซ่าคุณหมดอายุแล้ว Marry Me a Little (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate   FR: expirer ; se périmer
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired   FR: périmé
หมดอายุการใช้งาน[n. exp.] (mot-āyu kān chai-ngān) EN: end of life   FR: fin de vie [f]
หมดอายุความ [v.] (mot-āyu khwām) EN: lapse by prescription ; become statute-barred   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
departed[ADJ] ตาย (คำสุภาพ), See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต, Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless, Ant. alive, living, thriving
expire[VI] หมดอายุ, See also: หมดเขต, ขาดอายุ, Syn. end, lapse, terminate
run out[PHRV] หมดอายุ, Syn. expire, become invalid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defunct(ดิฟังคฺทฺ') adj. ตาย,ดับ,ไม่มีผล,หมดอายุ, Syn. deceased,
demode(เดมอเด') adj.,Fr. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
demoded(ดิโม'ดิด) adj. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย
expiratory(เอคซฺเพอ'ระทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) การหายใจออก,การหมดอายุ,การตาย
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish
expiry(เอคซฺไพ'รี) n. การหายใจออก,การหมดอายุ,การยุติ,การตาย
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
mtbf(เอ็มทีบีเอฟ) ย่อมาจากคำ mean time between failure ได้แก่อายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าเป็นขนาด MTBF 35000 ก็หมายความว่า เมื่อใช้พิมพ์ออกมา 35,000 แผ่น ก็จะถึงคราวหมดอายุของมันแล้ว
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
dateless(adj) ไม่ได้ลงวันที่,ไม่มีวันที่,ไม่มีวันสิ้นสุด,ไม่มีวันหมดอายุ
defunct(adj) ตาย,สิ้นอายุขัย,หมดลม,สิ้นลม,หมดอายุ,ดับ
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
lapse(vi) ผ่านพ้นไป,ล่วงไป,หมดอายุ,สิ้นไป,ระงับไป,ถลำตัว
terminable(adj) สิ้นสุดลงได้,หมดอายุ,ยุติลงได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)

German-Thai: Longdo Dictionary
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top