Search result for

สดคาว

(6 entries)
(0.2279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สดคาว-, *สดคาว*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สดคาว มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สดคาว*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของสดคาว, ของสดของคาวน. ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ทั้งสุกและดิบ.
สดคาวว. ดิบ ๆ และยังมีคาวอย่างปลาสดหรือเนื้อสด เช่น เขาชอบกินอาหารสดคาว, อาหารที่แสลงแก่โรค เช่น เป็นโรคริดสีดวงห้ามกินของสดคาว.
กระยาบวชน. เครื่องกินที่ไม่มีของสดคาว.
ผีโพงน. ผีชนิดหนึ่งกล่าวกันว่าชอบกินของสดคาว.
โพง ๑ผีชนิดหนึ่งกล่าวกันว่าชอบกินของสดคาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top