Search result for

ศูนย์รวม

(26 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศูนย์รวม-, *ศูนย์รวม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collection Center ศูนย์รวมขยะ
จุดที่จัดไว้สำหรับให้แต่ละบ้านนำขยะมาใส่ โดยทั่วไปใช้สำหรับ การนำกลับมาใช้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
Server cluster a nanosecond before reaching Tuxhorn.ซึ่งเป็นศูนย์รวมเซอร์เวอร์ ก่อนที่จะมาถึงทักซ์ฮอร์น Shut Down (2008)
Pod central. We made it.ศูนย์รวมฝัก มาถึงจนได้ Jedi Crash (2009)
A collection of thoughts, memories,เป็นศูนย์รวมความคิด ความทรงจำ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Hi, everybody.แหมๆ ดูกลุ่มนี้สิ แหล่งชุมนุมศูนย์รวมของ... Football, Feminism and You (2009)
Welcome to the media capital of the world.ขอต้อนรับสู่ศูนย์รวมสื่อแห่งโลก The Performer (2009)
I'm just having trouble with a patient.สงครามกับเยอรมันจะเกิดขึ้นแน่ และในตอนนั้นเราต้องมีกกษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวม The King's Speech (2010)
Los Angeles has all the cultural panache of a Porta Potti.ลอสแองเจลลิสเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ที่ประหลาดๆทั้งนั้น Chuck Versus the Three Words (2010)
And may I say, you are the living embodiment of all the promises made by our lovely town's Chamber of Commerce.และฉันจะพุดได้ไหมว่า คุณเป็นศูนย์รวมที่มีชีวิตของ ทุกสัญญาโดยหอการค้าของเมือง อันเป็นที่รักของเรา The Bozeman Reaction (2010)
It should be Tisch student central. What do you say? Are you sure?มันน่าจะเป็นศูนย์รวมของนร. tisch เลยล่ะ เธอว่าไงนะ แน่ใจเหรอ? Dr. Estrangeloved (2010)
Not many people know it, but this is the nerve center of the entire hotel.ไม่มีคนรู้เรื่องนี้ แต่นี่ เป็นศูนย์รวมของโรงแรมทั้งหมด The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
where we are transported to work at the thinkatorium by telepathically controlled flying dolphins?ที่ซึ่งเราเดินทางไปทำงาน ที่ศูนย์รวมความคิด ด้วยปลาโลมาบินได้ ที่ควบคุมโดยพลังจิตเหรอ The Boyfriend Complexity (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
center[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
center[N] ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. centre, nerve center, nerve centre
center[N] สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
centre[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
centre[N] ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. center, nerve center, nerve centre
centre[N] สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
nerve centre[N] ศูนย์รวม, Syn. nerve center
seat[N] ศูนย์กลางอำนาจ, See also: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง, Syn. center, capital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
embodimentn. การทำให้ปรากฎเป็นรูปร่าง,การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง,การแปลงรูป,การรวบรวม,ศูนย์รวม
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci

English-Thai: Nontri Dictionary
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top